Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 27.3.2013

2. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2013 z dne 27.3.2013 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Milan Mom, Drago Žagar, Milan Skrbiš, Petra Sever, Igor Ritonja, Miran Gajšt

Upravičeno odsotna: Monika Kirbiš Rojs

Gost: Marjanca Sagadin

Dnevni red:

    Pregled zapisnika zadnje seje
    Tekoče zadeve
    Razno

 1. Člani sveta KS Sp. Polskava  so pregledali zapisnik zadnje seje sveta KS z dne

6.1.2013. Odzivi in pojasnila: ponudba zasaditve divjih kostanjev v vasi se posreduje še večjemu številu ponudnikom.

Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

2. Seznanitev o težki socialni problematiki:

   Marjanca Sagadin je člane sveta KS opozorila na težko socialno stanje določenih krajanov Sp.Polskava. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1:  posreduje se dopis z obrazložitvijo na Rdeči križ in Zavod za socialno delo.
 

3. Mrliška vežica

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: odškodnina za uporabo mrliške vežice znaša 50,00 EUR na dan, vsak nadaljnji dan znaša dodatno 30,00 EUR.

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Člani sveta KS pooblaščajo g. Milan Skrbiša  za samostojno odločanje o manjših zadevah, ki se tičejo uporabe mrliške vežice.

4. Akcija »Očistimo svoj kraj«

Akcija  »Očistimo svoj kraj«, bo predvidoma 6.4.2013. Na omenjeni akciji, se bo čistilo javne površine (odstranitev komunalnih odpadkov z divjih odlagališč ter čiščenje okolice šol, vrtcev, naselij, nabrežij, sprehajalnih poti, površin ob cestah, vodotokih in ostalih javnih površin in ne odvoz kosovnih odpadkov). Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: Skliče se sestanek s predsedniki društev na temo akcije »Očistimo svoj kraj«, v torek dne 2.4.2013 ob 20.00 uri.

5. Pluženje snega

G. Soršak Srečko je podal pritožbo glede pluženja snega, moti ga gramoz, ki ga je izvajalec pluženja potisnil iz ceste na njihov sadovnjak oz. zelenico, zato želi da se le ta odstrani. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: Glede na dejstva, da je v letošnjem letu bilo veliko stroškov s čiščenjem snega, da je izvajalec opravljal storitev pluženja prvič, da so načeloma krajani z izvajalcem zadovoljni bodo člani sveta KS zadevo preverili na terenu in lastnoročno odstranili nanesen gramoz.

6. Sanacija mostu in obrežja pri OŠ Antona Ingoliča

OŠ Antona Ingoliča je v vednost posredovala dopis poslan Komunali  Slov. Bistrica o obvestilu, da je nujno potrebna sanacija mostu in obrežja pri OŠ Antona Ingoliča, ter dela cestišča in dovozne poti do šole. Udarne jame na cestišču in dovozni poti, nabrežje, kise udira predstavljajo nevarnost za resne poškodbe otrok.

7. Dostop do hiše

Občina Slov. Bistrica je posredovala dopis za ureditev dostopa s pridobitvijo služnosti za krajana Boštjana Rudl, Sp. Polskava 123 (zemljišče parc. št. 1425/6 k.o. Spodnja Polskava)

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6: Potrdi in izvede se sklep št. sprejet na seji sveta KS dne 7.6.2010 (4. seja sveta kS v letu 2010). ki se je glasil « Krajan Boštjan Rudl je po pogovoru s Krajnc Vilijem pripravljen sodelovati pri tlakovanju poti (središče vasi-pod kostanji).

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: Krajevna skupnost nabavi material tlakovce, dela se izvedejo v  režiji g. Rudl.«

8. Pooblastilo za prerazporeditve med postavkami

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7: Predsednik sveta KS  se pooblasti za izdajo sklepov o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami, v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna v višini največ 20% na posameznih področjih porabe. (Sklep se nanaša na del proračuna Občine Slov. Bistrica –Poslovanje krajevnih skupnosti ZA LETO 2013, POSTAVKA 8.12. – KRAJEVNA SKUPNOST Spodnja Polskava

9. Anonimno pismo

Predsednik sveta KS prebere anonimno pismo nezadovoljnih krajanov naselja Gmajne.

10. Čiščenje jarka

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 8: Opravi se ogled jarka –smer Rotart – zaradi preveritve potrebe po čiščenju le tega.

11.  Zahvala

Kladaši Sp. Polskava so se pisno zahvalili za pomoč, da so se lahko udeležili in sodelovali na  ptujski pustni povorki.

12. Povpraševanje – oder

KUD Matiček je podal povpraševanje ali bo krajevna skupnost nabavila nove deske potrebne za izgradnjo odra (pod kostanji). Obstoječe so namreč zgorele v požaru. Člani sveta KS ugotavljajo, da bo del vrednosti desk vrnjena s strani zavarovalnice.

 Seja je bila  zaključena ob 22.00 uri.

 Zapisala:                                                                     Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                                 Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja