Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 28.11.2012

8. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2012 z dne 28.11.2012 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Milan Mom, Drago Žagar, Milan Skrbiš, Petra Sever, Igor Ritonja
Upravičeno odsotna: Monika Kirbiš Rojs, Miran Gajšt,

Dnevni red:
    1. Pregled zapisnika zadnje seje
    2. Tekoče zadeve
    3. Razno

1. Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnik zadnje seje sveta KS z dne 8.10.2012. Odzivi in pojasnila: Sklep št. 1 zapisnika z dne 29.8.2012: »Občini Slov Bistrica se pošlje urgenca za sklic sestanka.«, je bil realiziran, vendar kljub temu do danes še ni bilo odziva, zato se urgenca posreduje županu dr. Ivanu Žagar. Pod točko 5 zapisnika št. 7 (problematika »črna pot«): navedena realizacija se prenese v leto 2013.
Člani sveta KS potrdijo zapisnik št. 7, z dne 8.10.2012 v predlagani obliki.

2. Primarna in sekundarna kanalizacija v KS Sp. Polskava: zaradi problematike in negativnih izkušenj, ki se pojavljajo pri izgradnji primarne kanalizacije v KS Sp. Polskava so člani sveta KS zahtevali sestanek z Občino Slov. Bistrica, , le ta do današnjega dne še ni bil realiziran, kljub posredovani urgenci. S strani Občine Slov Bistrica ni bil podan niti odgovor na dopis.
Sklep št. 1: Člani sveta KS pooblastijo Skrbiš Milana, da na licu mesta – Občini Slovenska Bistrica in sedežu podjetja i.e.i. d.o.o – preveri dokumentacijo, ki se nanaša na izgradnjo kanalizacije Sp. Polskava.

3. Problematika vode na Pokošah:
V letu 2012 je znašal strošek za prevoz vode na Pokoše 28.233,68 EUR. Navedeni znesek mora poravnati KS Sp. Polskava. Občina Slov. Bistrica je posredovala dopis, da teh stroškov ne bo refundirala. Prisotni člani sveta KS ne morejo razumeti, kako so lahko bili odjemalci vode vodovoda Pokoše tako neracionalni pri porabi vode.
Sklep št. 2: V mesecu decembru se bo izvedlo redno letno čiščenja bazena, ki oskrbuje krajane Pokoš z vodo.
Ker je financiranje vodovoda Pokoše iz lastnih sredstev KS Sp. Polskava nemogoče in ker večletno dogovarjanje o predaji vodovoda Pokoše ni obrodilo sadov, se pripravi dopis, da KS Sp. Polskava od 1.1.2013 ne bo več zagotavljala vodovodnega sistema Pokoše (dopis Občini Slov. Bistrica

4. Zimska služba
Prispeli sta dve ponudbi za opravljanje zimske službe v KS Sp. Polskavi. Člani sveta KS so prispeli ponudbi pregledali. Izbere se ponudba z nižjo ceno. Sklep št. 3: Izbrana ponudba za izvajanje zimske službe v KS Sp. Polskava, je ponudba posredovana s strani Črešnar Martin, Pokoše. Pogodba se sklene za pet let z enoletno poizkusno dobo, ter klavzulo, da v kolikor ne more zagotavljat ustrezne storitve sam zagotovi nadomestnega izvajalca, v nasprotnem primeru nosi vse stroške.

5. Urejevanje živih mejnic oz. dreves
Komunala Slov. Bistrica je posredovala dopis v zvezi z oviranjem dreves pri odvozu smeti, s katerim obvešča, da so pri rednem odvozu odpadkov naleteli na ovire, v obliki visečega vejevja na določenih dovoznih poteh. Posredovali so seznam hišnih številk oz. poti kjer so te ovire. Sklep št. 4: Posredujejo se dopisi krajanom, katerih hišne številke so navedene na dopisu, za ureditev problema. Na oglasno desko in spletno stran se namesti posredovan dopis s strani Komunale d.o.o. Na javnih površinah član sveta KS zadevo preveri, nato se vzpostavi takšno stanje, da ne bo oviralo prometa.

6. Potok Sp. Polskava
Dne 13.3.2012 smo na Agencijo RS za okolje poslali dopis oziroma prošnjo za prenos zemljišča in sicer, da bi se zemljišče na parc. št. 1462/1 preneslo oziroma naredila menjava, ob parcelo 1415/3 – potok oziroma ob parcelo 1461/1. Saj bi se s tem lahko razširila cesta, ki poteka ob potoku in je ta pot zelo ozka in nevarna, potok pa bi se zamaknil v ta del na novo prenesenega zemljišča. S tem bi se pridobilo na funkcionalnosti zemljišča. Agencija je obvestila KS, da je 12.6.2012 zadevo odstopila na ministrstvo za kmetijstvo in okolje kot edino pristojno za odločanje o tej zadevi. Ker do danes, s strani MKO, še ni prispel odgovor, je bila posredovana urgenca.

7. Turistično društvo Zelena dolina
Turistično društvo Zelena dolina je posredovalo prošnjo za finančno pomoč ob organiziranju že tradicionalne prireditve »blagoslov konjev«, dne 26.12.2012, na Sp. Polskavi. Sklep št. 5: Člani sveta KS Sp. Polskava ugotavljajo, da je prireditev širšega pomena za promocijo vasi in da v preteklih letih za ta namen niso bila dodeljena finančna sredstva. Turističnemu društvu Zelena dolina se zato nakaže dotacija v višini 300.00 EUR.

8. Pomoč ob udaru strele -Šift
Ob naravni nesreči – udar strele v stanovanjsko hišo Šift Mirana – je Krajevna skupnost Sp. Polskava pomagala z gradbenim materialom in delom, pomoč se vrši tudi preko drugih krajanov in organizacij – trenutno poteka akcija za nabavo novih oken.

9 . Urejevanje stavbe KS
V prostorih KS Sp. Polskava, ki so v skupni uporabi so se namestili novi konvektorski radiatorji zaradi racionalizacije porabe energije. Sklep št. 6: Radiatorje je potrebno namestiti tudi v ostalih prostorih, ki jih uporabljajo društva. Le tem se posreduje dopis, da je rok za ureditev oz. namestitev novih radiatorjev 31.12.2012.

10. Dopis oz. pritožba krajanke -Perger
Krajanka Perger je posredovala dopis-pritožbo glede vode, ki je bila na pokopališču (okoli njihovega groba) 1. novembra. 2012. V dopisu navaja, da se mlaka ustvari ob vsakem deževju, na kar je ustno že opozorjala, vendar se odvodnjavanje kljub temu ni uredilo. Nadalje navaja, da do ureditve ne bo plačala prejete položnice, v dopisu pod p.s. je navedla: »Žal mi je, da sem že toliko lepega napisala o moji rodni vasi«. Sklep št. 7.: Člani sveta KS obžalujejo razočaranost ga. Perger, ki je že toliko lepega napisala o svoji rodni vasi. Ureditev odvodnjavanja iz pokopališča na Sp. Polskavi predstavlja zelo velik problem. Od nekdaj je znano, da pokopališče leži na terenu, kjer je podtalnica zelo blizu površja. Za ureditev odvodnjavanja se člani sveta KS odločajo s težavo, saj bi z deli posegli v zelo intimen del mnogih žalujočih krajanov. Vsekakor pa bodo člani sveta KS temeljite premislili, kako bi odvodnjavanje lahko rešila na najbolj enostaven način , ki bi ne posegal v grobove.

11. Dopis oz. pritožba krajanke – Fuks
Ga Fuks Kristina je podala dopis s prošnjo, da prejeto položnico za vzdrževanje vodovoda Pokoše, plača polovično, saj ne živi v hiši na Pokošah.

12. Ureditev klančine
Slovensko društvo Hospic je posredovalo dopis za ureditev klančine na pločnik pri hišni številki Sp. Polskava 290, zaradi možnega dostopa na pločnik z invalidskim vozičkom. Sklep št. 8: Ker je zadeva že bila preverjena s strani članov sveta KS, ki ugotavljajo, da izgradnja klančine na tem delu pločnika lahko predstavlja nevarnost za ostale udeležence v prometu, se dopis preda Občini Slovenska Bistrica Oddelek za okolje in prostor, kjer imajo ustrezen kader, ki bo lahko pravilno ocenil, kje in na kakšen način se uredi dostop na pločnik.

13. Proračun
Predsednik sveta KS je člane sveta KS seznanil, da je sodeloval pri pripravi proračuna za leto 2013. Definirani so tekoči stroški in sicer v enaki višini, kot v tem letu (2012). Stroški komunalnih zadev, še niso opredeljeni.

14. Organizacija dobrodelne prireditve
Na Sp. Polskavi bo svet KS z društvi KS Sp. Polskava, v nedeljo 9.12.2012 ob 16.00 uri v telovadnici OŠ Sp. Polskava, organiziral dobrodelni koncert, katerega pridobljena sredstva bi namenili ljudem, katerim je bilo uničeno imetje v zadnji poplavi in sicer v Občini Duplek (80%) in oškodovanim na Sp. Polskavi (20%). Program prireditve bosta pripravili Tanja Hrastnik in Maja Vintar. Ostale zadeve so bile dogovorjene na sestanku z društvi dne 20.11.2012, ter usklajevalno po e-pošti. Koncert bo Sklep št. 9: Krajevna skupnost Sp. Polskava poskrbi za pogostitev nastopajočih.

15. Zasaditev kostanjev
Podan je predlog s strani krajanov in članov sveta KS, da bi na območju Sp. Polskave, ki je opredeljeno kot kulturni spomenik zasadili divje kostanje, ki je zaščitni znak našega kraja. Do zasaditve bi prišlo ob levi strani ceste, ob potoku, gledano iz centra vasi proti cerkvi Sv. Štefana, torej od hišne št. 122 do hišne št. 133. S posaditvijo bi prispevali k lepšemu in bolj urejenemu videzu našega kraja. Sklep št. 10: Krajevna skupnost Sp. Polskava posreduje dopis Zavodu za kulturno in naravno dediščino za mnenje k zasaditvi.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:                                                                                 Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                                                                              Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja