Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 28.12.2020

Datum: 05.01.2021

 

Zapisnik 11. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 28.12.2020 s pričetkom ob 18:00 uri

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart,

Miran Gajšt, Nejc Žagar

 

   Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 10. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda 11. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
 4. Pregled pošte, dopisov in opravljenih del
 5. Plan dela
 6. Razno

 

 

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

 Sklepčnost ugotovljena

 

 K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje KS Sp. Polskava

Ker pripomb na zapisnik 10. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo,

se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 3 dnevnega reda

Potrditev dnevnega reda 11. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

 Dnevni red bil soglasno potrjen

 

 K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte, dopisov in opravljenih del

 

 • Posredovana bila podpisana najemna pogodba za svečomat na pokopališču Sp. Polskava, ki stopi v veljavo s 01.01.2021. Pogodba je sklenjena za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.
 • Dopis o postavitvi dodatne luči (javna razsvetljava). Ugotovljeno je, da se dodatna razsvetljava na tem delu naselja ne bo naredila.
 • Podana sta bila zahtevka za posipavanje in popravilo cestišč (Novak, Jug)
 • S strani krajana iz naselja Pokoš bil posredovan zahtevek za popravilo ceste. Za to cesto že nekaj časa poskušamo najti ustrezno rešitev, da ne bo potrebno po vsakem večjem nalivu opravljati sanacije cestišča.
 • S strani Komunale Slov. Bistrica prejet dopis in zahtevek za soglasje za postavitev otoka odpadnih olj. Z postavitvijo otoka se strinjamo, vendar se zavrne lokacija katero so navedli in se jim poda predlog nove lokacije.
 • S strani odvetnice v vezi zadeve Kovačič smo prejeli predlog izvensodne poravnave. S predlogom se strinjamo, vendar so potrebni še nekateri popravki
 • Na Komunalo Slov. Bistrica se je podala prošnja za postavitev prometnih znakov
 • S strani direkcije za vodo smo prejeli potrjeno vlogo za selektivni posek ob potoku Mlinščica

 

 K tč. 5 dnevnega reda

Plan dela

 

 • Naselje Pokoše: izvedba primarnega voda kanalizacije je v dokončanju. Gradbena dela za postavitev javne razsvetljave so dokončana
 • Naselje »Gmajna« : prejeli smo projektne pogoje razsvetljave s strani Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. in soglasje Občine Slovenska Bistrica, ki nam kot lastnik dovoljuje izvedbo le te.

Sami projekti za izgradnjo so bili narejeni že leta 2008. Po pregledu in preučitvi le teh, smo ugotovili, da je     trasa javne razsvetljave predvidena od mosta levo na levi strani ceste, kjer so kmetijska zemljišča. Po pregledu zemljišča, ki je v lasti občine Slov. Bistrica skupaj s cesto, smo ugotovili, da je žal premalo površine v lasti občine Slov. Bistrica, tako izgradnja in postavitev javne razsvetljave po tem projektu…po tej liniji žal ni mogoča.

Zato iščemo druge rešitve, kot je trasa na nasprotni strani ceste, torej po desni liniji. Trasa po tej strani pa predstavlja večji problem vezan na vse gospodarske infrastrukture , ki so v tej liniji, ter vsi asfaltni priključki v ulice ter do hiš.

Ena od rešitev je morda tudi solarna razsvetljava katere postavitev je že v samem začetku zelo draga , prav tako tudi kasnejše vzdrževanje le te.

Potrebno je najti  ustrezno rešitev in projekt izpeljati, kot smo si zadali.

Prav tako je potrebno pričeti s postopkom rekonstrukcije mostu v naselju Gmajna (pridobitev projektnih pogojev, projektant, ponudbe,..)

 • Jantarna kolesarska pot: postojanka ob jezeru je obnovljena, v letu 2021 je potrebno narediti ustrezno označbo poti s tablami
 • Postavljen merilec hitrosti pri »GORJANCU« na Sp. Polskava
 • Za potrebe obračuna letnega najema groba je bila izvedena potrebna nadgradnja obstoječega programa.

Položnice za najem so se poslale v septembru 2020.  V večini so bile poravnane. Na obvestila, ki smo jih postavili na sam grob s prošnjo, da nam skrbniki grobov posredujejo podatek o pravilnem naslovu, se ni nihče odzval. Ponovno se pošljejo obvestila na nam znane naslove in postavijo obvestila na grobna mesta. V kolikor ne bo odziva se bo smatralo, da grobno mesto ne bo več v najemu.

Cena nakupa žarnega groba ostaja nespremenjena 500 evrov, za ostale je cena 200 evrov. Soglasno potrjeno. Letna najemnina ostaja nespremenjena.

 • Poslati povpraševanja za izvedbo del v letu 2021 (gramoziranje makadamskih cestišč, utrjevanje in valjanje, čiščenje jarkov, košnja obrežja, sanacija brežin, pometanje cestišč in pločnikov, obrezovanje drevja in grmovja, ..)

 

K tč. 7 dnevnega reda

Razno

 

 • V mesecu januarju 2021 potrebno opraviti inventuro
 • Pripravit seznam dežurstva članov uradnih ur v letu 2021 in dežurstvo za izobešanje zastav (uradne ure v letu 2021 se pričnejo po sproščanju ukrepov zaradi covid -19)

 

      Seja je bila zaključena ob 22:00 uri.

 

      Zapisala:                                                                                                                                                            Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

     Jasna Senekovič                                                                                                                                                 Marko Teskač