Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 28.8.2014

6. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2014 z dne 28.8.2014 s pričetkom ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Milan Mom, Petra Sever, Igor Ritonja, Miran Gajšt, Monika Kirbiš Rojs,

Dnevni red:

    Pregled zapisnika zadnje seje in seje z društvi
    Tekoče zadeve
    Razno

1. Pregled zapisnika zadnje seje

Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnik sveta KS z dne 1.4.2014. Zapisnik se potrdi v predlagani obliki

2. Volišča v krajevni skupnosti Sp. Polskava

Državna volilna komisija je posredovala v vednost dopis katerega je poslala Okrajni volilni komisiji Slovenska Bistrica, glede ukinitve nekaterih volišč (med drugimi tudi volišče Pokoše) s katerim nalaga OVK-ju da v nadalje pri določitvi volišč realizira »Priporočilo DVK (št. 040-2/2014-2, z dne 9.1.2014)« v skladu z njegovo dejansko vsebino, ter upošteva stališča navedena v posredovanem dopisu.

Krajevna skupnost obvesti Okrajno volilno komisijo Slovenska Bistrica, da je volišče v KS dostopno invalidom in ne drži oznaka na vabilih, »volišče ni dostopno invalidom«.

3. Prošnja za finančno pomoč

Društvo SOŽITJE Slovenska Bistrica je podalo dopis za finančno pomoč za pomoč pri izvedbi programov društva. Mitja Krajnc je podal prošnjo za finančno pomoč organizacije božičnega koncerta v cerkvi na Pragerskem na katerem bo sodeloval Slovenski oktet

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: Društvu Sožitje se nameni dotacija v višini 100,00 EUR. Organizacija božičnega koncerta- nameni se dotacija v višini 100,00 EUR.

4. Sofinanciranje

S strani Občine Slov. Bistrica je bilo na podlagi pisne vloge animatorjev oratorija na Sp. Polskavi za pomoč pri pripravi delavnic oratorija odobrena dotacija v višini 200,00 EUR in dotacija ob pripravi prireditve »spodnjepolskavsko poletje« 1.000,00 EUR.

5. Urejevanje centra vasi

Prisotni člani sveta KS Sp. Polskava so se seznanili s projektom ureditve centra vasi (okolica pri »marijinem kipu«), ter podali svoja opažanja in predloge.

6. Praznovanje

Karel Drofenik ima 10.9.2014 osemdeseti rojstni dan. Člani sveta KS Sp. Polskava so se dogovarjali o organizaciji slovesnosti.

7. Vrtec na Spodnji Polskavi

Krajevna skupnost Sp. Polskava je na pobudo Petre Sever posredovala dopis Občini Slov. Bistrici o problematiki vpisa domačih otrok v enoto vrtca na Sp. Polskavi.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:                                                       Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                   Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja