Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 29.10.2014

1. seja sveta KS Sp. Polskava z dne 29.10.2014 s pričetkom ob 21.00 uri v prostorih

KS Sp. Polskava

Prisotni: Ekart Sonja, Milan Mom, Igor Ritonja, mag. Monika Kirbiš Rojs, Boštjan Bračič, Dominika Verlak,  Petra Sever

Dnevni red:

    Prejem zapisnikov Nadzornega odbora
    Odstranitev vej
    Prošnje za finančno pomoč
    Sanacija pločnika
    Zapuščen avtomobil
    Odškodninski zahtevek: Frizerski studio T. H.
    Odškodninski zahtevek: G.J.

1. Prejem zapisnikov Nadzornega odbora

Člani sveta KS so opravili pregled spodaj navedenih zapisnikov posredovanih s strani nadzornega odbora KS Sp. Polskava dne 6.10.2014:

– zapisnik o opravljenem pregledu finančnega poslovanja za leto 2013 ( pregled 2.10.2014);

– zapisnik o opravljenem pregledu finančnega poslovanja za leto 2012 (pregled 25.11.2013);

– zapisnik o opravljenem pregledu finančnega poslovanja za leto 2010 po posredovanih

  pojasnilih s strani KS Sp. Polskava na zapisnik z dne 13.9.2011 ( pregled 18.3.2012).

2. Odstranitev vej

Krajan Gajšt Božo je opozoril na viseče veje in podirajoča se drevesa, ki ovirajo normalen promet na cesti v smeri Potočnik –Gajšt. Člani sveta KS ugotavljajo, da pravno stališče dopušča odstranitev vej, ki ovira normalno delovanje na javnih površinah. Božo Gajšt je pripravljen sam prevzeti dela čiščenja vej.   

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: Božu Gajšt se izda soglasje (ustno) k odstranitvi  vej, katera ovirajo normalen promet na javnih površinah oz. cesti smer Potočnik – Gajšt.

   3.  Prošnje za finančno pomoč

   MPZ Obrtnik je podal dopis za finančno pomoč pri izvedbi koncerta ob njihovi jubilejni 35 letnici delovanja, ki bo 22.11.2014 v telovadnici OŠ Antona Ingoliča na Sp. Polskavi.

S strani Turističnega društva Zelena dolina je bila posredovana prošnja za finančno pomoč ob organiziranju prireditve srečanje konjenikov Slovenije

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: MPZ Obrtnik se nameni dotacija v višini 500,00 EUR. Dotacija za namen Turističnega društva Zelena dolina se določi po izvedbi prireditve.

4. Sanacija pločnika

Milan Mom je podal poročilo v zvezi s sanacijo pločnika. Izvajati so se pričela dela sanacije dotrajanega pločnika na cesti Pragersko – Zg. Polskava. Prvotno je bilo načrtovano, da bo sanacija potrebna samo na določenem odseku, vendar je tekom dela ugotovljeno, da je potrebno zamenjati tudi neustrezno meteorno kanalizacijo in zato sanirati pločnik in meteorno kanalizacijo v celoti.

5. Zapuščen avtomobil

Člani sveta KS Sp. Polskava so seznanjeni, da je ob nogometnem igrišču pri bloku »dvojček« že približno tri mesece, zapuščen bel avto brez tablice.

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Na občinski inšpektorat se poda prijava o zapuščenem avtomobilu, s prošnjo za ureditev zadeve.
 

6. Odškodninski zahtevek: Frizerski studio T. H.

Frizerski studio T. H. s.p., je podal zahtevek za povrnitev stroškov in izpad dohodka zaradi izdelave pločnika na Sp. Polskavi v času od marca 2014 do vključno julija 2014, na Občino Slov. Bistrica. Občina Slov. Bistrica Oddelek za splošne in pravne zadeve pa KS Sp. Polskava v odstop (št. 492-8/2014/2014-2-0553, z dne 16.9.2014.). KS Sp. Polskava poda Občini Slov Bistrica ustrezen odgovor in sicer, da na tem odseku ni bilo posebnosti pri izvajanju projekta.
 

7. Odškodninski zahtevek: G. J.

Zastopnik G. J., ČUK, svetovanje d.o.o. je podal odškodninski zahtevek za škodni dogodek z dne 14.4.2012. Zadeva se odstopi v reševanje Občini Slov. Bistrica (preveriti je potrebno zavarovanje).

8. Vračilo

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: Nakazan znesek  s strani fizične osebe  na TRR Krajevne skupnosti Sp. Polskava  dne 22.9.2014 v višini 900,00 EUR,  se vrne (Drofenik).

Naslednji sestanek se skliče v sredini novembra 2014.

Seja je bila  zaključena ob 21.35 uri.

Zapisala:                                                                    Predsednica sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                                mag. Monika Kirbiš Rojs

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja