Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik seje 29.10.2014

Zapisnik seje sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava z dne 29.10.2014 s pričetkom  ob 20.00 uri, v prostorih KS

Prisotni: Ekart Sonja, Milan Mom, Igor Ritonja, mag. Monika Kirbiš Rojs, Boštjan Bračič, Dominika Verlak,  Petra Sever

Dnevni red:

1.    Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članic in članov sveta KS Sp. Polskava

2.    Pregled poročila občinske volilne komisije o izidu volitev

3.    Izvolitev predsednika/ce sveta KS Sp. Polskava

4.    Izvolitev podpredsednika/ce KS Sp. Polskava

5.    Razno

V skladu s statutom,  konstitutivno sejo sveta KS Sp. Polskava vodi najstarejša izvoljena članica ga. Sonja Ekart.

      1.   Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članic in članov sveta KS Sp. Polskava

            Spodnja Polskava (v nadaljevanju KS Sp. Polskava).

    Pregled poročila občinske volilne komisije o izidu volitev

Sonja Ekart poda pregled poročila občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Sp. Polskava (št. 041-1/2014-77, z dne 9.10.2014). Iz poročila je razvidno, da so za člane sveta KS Sp. Polskava bili izvoljeni naslednji kandidati (zaporedno po številu glasov):

mag. Monika Kirbiš Rojs, Petra Sever, Igor Ritonja, Boštjan Bračič, Dominika Verlak, Milan Mom, Sonja Ekart.

    Izvolitev predsednika/ce sveta KS Sp. Polskava

Sonja Ekart za predsednico KS Sp. Polskava, na osnovi prejetih največ glasov predlaga mag. Moniko Kirbiš Rojs, katera se s predlogom strinja, zato se izvede glasovanje. Člani sveta KS Sp. Polskava soglasno potrdijo mag. Moniko Kirbiš Rojs za predsednico sveta KS Sp. Polskava.

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 1: Predsednica sveta KS Sp. Polskava je mag. Monika Kirbiš Rojs.

    Izvolitev podpredsednika/ce KS Sp. Polskava

Sonja Ekart za podpredsednika sveta KS Sp. Polskava predlaga Mom Milana.  Mag. Monika Kirbiš Rojs pa, na osnovi prejetih glasov krajanov (druga zapovrstjo) za podpredsednico predlaga Petro Sever. Po razpravi člani sveta KS Sp. Polskava izvedejo glasovanje za podpredsednika/co  in sicer za Petro Sever, katera se s predlogom strinja. Člani sveta KS Sp. Polskava soglasno potrdijo Petro Sever za podpredsednico sveta KS Sp. Polskava.

Sonja Ekart se je Mom Milanu zahvalila za dosedanje dobro delo predsednika KS Sp. Polskave. Opaženo je bilo njegovo veliko angažiranje pri tekočih projektih.

    Razno

5.1. Nadzorni odbor sveta KS. Sp. Polskava

5.2. Področja delovanja ks Sp. Polskava

mag. Monika Kirbiš Rojs predlaga, da vsak član sveta KS Sp. Polskava prevzame določeno področje delovanja KS.

            Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 3: Posamezni člani sveta KS Sp.

            Polskava prevzamejo naslednja področja delovanja KS:

            mag. Monika Kirbiš Rojs:  tekoče delo predsednice, finance in koordiniranje med društvi;

Petra Sever: aktivnosti v zvezi s športom, igrišče, izgradnja slačilnic oz. športnega objekta;, aktivnosti v zvezi z otroki, spletna stran;

            Boštjan Bračič: aktivnosti v zvezi z gasilstvom, infrastruktura;

            Igor Ritonja: aktivnosti pokopališče dejavnosti, javna razsvetljava;

            Sonja Ekart: aktivnosti v zvezi z urejanjem okolja ter aktivnosti starejših krajanov;

            Dominika Verlak: aktivnosti v zvezi z otroki;

            Milan Mom: dokončanje tekočih (kohezijskih) projektov, infrastruktura (ceste, kanalizacija…), aktivnosti na Pokošah.

Do naslednje seje bo predsednica sveta KS pripravila tudi predlog plana dela po zgoraj navedenih področjih za obdobje 2014-2018. Plan dela KS se bo moral ustrezno odraziti tudi v občinskem proračunu.

V januarju 2015 bo sklican tudi zbor krajanov, kjer se bo predstavil nov svet KS in njegov plan dela. Prisluhnilo pa se bo tudi pobudam in predlogom krajanov.

5.3. Uradne ure

            Mag. Monika Kirbiš Rojs predlaga, da čas in način izvedbe uradnih ur ostane nespremenjen.

Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 4:  Uradne ure bodo vsak ponedeljek v času od 17.00 do18.00 ure z izmenjavo članov po razporedu.

            5.4. Spletna stran

Spletna stran ostaja v enakih okvirih kot do sedaj. Objavljajo se sprotne informacije, za kar skrbi Petra Sever. Vzpostavi se tudi facebook profil KS Sp. Polskava, ki ga bo urejala mag. Monika Kirbiš Rojs.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala:                                                                                          Konstitutivno sejo vodila:

Silva Furek                                                                                       Sonja Ekart

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja