Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 29.8.2012

6. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2012 z dne 29.8.2012 s pričetkom ob 19.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Milan Mom, Drago Žagar, Milan Skrbiš, Miran Gajšt, Petra Sever, Igor Ritonja
Upravičeno odsotna: Monika Kirbiš Rojs

Dnevni red:
    1. Pregled zapisnika zadnje seje
    2. Tekoče zadeve
    3. Razno

1.    Člani sveta KS Sp. Polskava pregledajo zapisnik zadnje seje sveta KS z dne 12.6.2012; ugotovitve: v zvezi s prvo točko – ureditev ceste po izgradnji primarne kanalizacije – člani sveta KS ugotavljajo, da obnovitvena dela na cesti še niso zaključena, iz strani Občine Slov. Bistrica je zagotovljeno, da se bodo dela ponovno pričela izvajati v začetku meseca septembra. Dosedanjih sestankov v zvezi z urejanjem ceste sta se na Občini Slov. Bistrica udeleževala Drago Žagar in Milan Mom, z izidi nista zadovoljna, saj dela niso bila realizirana v okviru dogovorov, zapisnikov nista prejela. Člani PGD Sp. Polskava izražajo zaskrbljenost, da izkop kanalizacije, predviden tik ob gasilskem domu, lahko predstavlja statičen problem za stavbo gasilski dom. V skladu z dogovorom bi se morali v prejšnjem tednu sestati predstavniki Občine Slov. Bistrica, predstavnik izvajalca, nadzornik nad gradbenimi deli ter predstavnik PGD, zaradi poslikave sedanjega stanja, ter dogovora o nadaljevanju izkopa. Sestanka se niso udeležili vsi navedeni, zato poslikava ni bila mogoča. Po najnovejših zagotovilih bi se naj izkop vršil 4 metre od stavbe.
V zvezi s štirinajsto točko zapisnika –prireditev spodnjepolskavsko poletje – dne 27 6. 2012 je bil zadnji sestanek z društvi KS Sp. Polskava, na katerem so se predstavniki dogovorili o podrobnostih izvedbe prireditve. Prireditev je potekala v zastavljenih okvirih, z nekaj manjšimi odstopanji (pohod na Pokoše).
Člani sveta KS Sp. Polskava zapisnik zadnje seje sveta KS z dne 12.6.2012 potrdijo v predlagani obliki.

2. Spodnjepolskavsko poletje: v skladu z dogovorom na prejšnjih sejah sveta KS in sejah z društvi KS Sp. Polskava, člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo naslednji sklep št. 1: društvom, ki so sodelovala oz. organizirala dogodek se nameni dotacija v višini 100,00 EUR in sicer: PGD Sp. Polskava, KUD Matiček, Društvo upokojencev, Športno društvo Sp. Polskava, Nogometni klub Sp. Polskava, MPZ Obrtnik, TD Zelena dolina, ŠRD Košuta, Gasilska godba na pihala, zaradi večkratnega sodelovanje oz. organiziranja dogodka se Turističnemu društvu Kopriva nameni 200,00 EUR.

3. Primarna in sekundarna kanalizacija v KS Sp. Polskava: zaradi problematike in negativnih izkušenj, ki se pojavljajo pri izgradnji primarne kanalizacije v KS Sp. Polskava, člani sveta KS izražajo zaskrbljenost glede nadaljevanja gradnje primarne in pričetka gradnje sekundarne kanalizacije. Trasa sekundarne kanalizacije je predvsem na območju cest v manjših »ulicah«, kjer so krajani v več primerih sami financirali asfaltiranje cest. Glede na izkušnje, se pojavlja bojazen, da ceste po zaključku del, ne bodo vzpostavljene v prvotno stanje. V sled navedenega, člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: člani sveta KS zahtevajo sestanek z Občino Slov. Bistrica na temo izgradnje sekundarne kanalizacije in nadaljevanja primarne kanalizacije.

4. Problematika vode na Pokošah: voda se še vedno, dnevno, vozi v zbiralnik v Gabernik s strani PGD Sp. Polskava. Ker je veliko prevozov, je temu skladen tudi račun. PGD Sp. Polskava izdaja račune s cenami enakimi kot jih predlaga Zveza gasilskih društev Slovenija, posebnih dogovorov glede cene s predstavniki PGD ni bilo. Stroški prevoza vode za uporabnike naselja Pokoše in dela Gabernika, še niso bili refundirani. Krajani Pokoš in dela Gabernika, katerih vodovod se napaja iz zbiralnika Gabernik, ne plačujejo vzdrževanja vodovoda in porabe vode. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo naslednji sklep št. 3 : člani sveta KS zahtevajo sestanek z Občino Slov. Bistrica na temo vodovod na Pokošah, in sklep št. 4: uporabnikom vode, katerih vodovod se napaja iz zbiralnika Gabernik se izdajo računi za vzdrževanje za pol leta 2012 (I. polletje 2012) v višini 60,00 EUR .

5. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 5: na spletno stran KS Sp. Polskava in oglasno desko se objavi razpis za izvajalca izvajanja zimske službe 2012/2013 v Krajevni skupnosti Sp. Polskava.

6. PGD Sp. Polskava je podalo obvestilo o onesnaženosti potoka Polskava. V času čiščenja potoka so zasledili, da imajo nekatere hiše speljane odpadne fekalne vode direktno v potok. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 6: dopis se posreduje pristojni inšpekcijski službi.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:                                                                           Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                                                                        Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja