Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 3.12.2012

9. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2012 z dne 3.12.2012 s pričetkom ob 18.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

 Prisotni: Milan Mom, Milan Skrbiš, Petra Sever, Igor Ritonja, Miran Gajšt,

Upravičeno odsotna: Monika Kirbiš Rojs, Drago Žagar

Dnevni red:

    Pregled zapisnika zadnje seje
    Tekoče zadeve
    Razno

1. Člani sveta KS Sp. Polskava  so pregledali zapisnik zadnje seje sveta KS z dne

28.11.2012. Odzivi in pojasnila:

– pod sklep št.1: Skrbiš Milan se je sestal s predstavnikom Občine Slov. Bistrica na sedežu občine g. Ozimičem. Preveril je določeno dokumentacijo, ter članom, sveta KS predal ustno poročilo o dogovorih, ter problemih , ki se pojavljajo pri sami projektni dokumentaciji za izgradnjo sekundarne kanalizacije. G. Ozimiča je  seznanil z neurejenimi  in uničenimi  cestami, ki si bile poškodovane ob izgradnji primarne kanalizacije in še niso vzpostavljene v prvotno stanje. G. Skrbiš je seznanil člane sveta KS, da je bilo dogovorjeno, da se bo cesta renovirala še v mesecu decembru. Prav tako je dogovorjeno, da bo v čim krajšem času sklican sestanek na temo izgradnje kanalizacije, na katerem bodo sodelovali predstavniki krajevne skupnosti, predstavniki Občine Slov. Bistrica, predstavniki izvajalca in predstavnik nadzora nad gradbenimi deli.. Člani sveta KS do sklica sestanka zberejo razne pobude, kot je pobuda podana s strani g. Milošiča, da se kanalizacija ob cesti Milošič –  Drevova vas izgradi na strani kjer so hiše, saj bo zaradi razmočenega terena nemogoče vzpostaviti cesto v prvotno stanje v kolikor bo izgradnja potekala na nasprotni strani ceste;

Člani sveta KS potrdijo zapisnik št. 8, z dne 28.11.2012 v predlagani obliki.

2. Pokopališče Sp. Polskava:

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: v naslednjem letu se poskusi urediti odvodnjavanje na pokopališču, izgradnja mora biti maksimalno 15 cm od površja – potrebno je preveriti možnosti. Prav tako se v naslednjem letu še uredi prestavitev vode pri mrliški vežici, ter uredi tlak okoli kapelce na pokopališču.

3.  Problematika vode na Pokošah:

Prispelo je kar nekaj vračil računov za vzdrževanje vodovodnega sistema Pokoše, zato člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: ustanovi se interna komisija za pregled neplačanih računov, ter posredovanih vračil in pritožb.

4. Javna razsvetljava

Občina Slov Bistrica je posredovala dopis za podajo mnenja in predlogov k osnutku odloka o javni razsvetljavi v občini Slov. Bistrica. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Občino Slov Bistrica se obvesti, da je rok za podajo predlogov in mnenje na osnutek odloka o javni razsvetljavi v občini Slov. Bistrica prekratek. Občino je potrebno obvestiti, da vzdrževanje javne razsvetljave ni učinkovito, v kolikor je s strani krajanov in članov sveta KS javljena napaka, se le ta ne odpravi ažurno. Člani sveta KS se ne strinjajo z odločitvijo, da v celotni vasi ponoči (po 23. uri) ne gorijo luči.

5. Statut

S strani Občine Slov. Bistrica je podan predlog novega statuta za krajevne skupnosti. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: statut člani sveta pregledajo in si zabeležijo prednosti le tega. Na naslednjem sestanku se člani sveta KS odločijo ali se bo sprejel nov statut.

6. Voščila

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: zaradi trenutnih razmer in krize KS Sp. Polskava ne bo poslovnim partnerjem pošiljala pisnih voščil ob Novem letu in božiču, temveč se bodo sredstva (v višini porabljenih v preteklem letu za ta namen) namenila za dobrodelne namene- za odpravljanje posledic zadnjih poplav.

7. Refundacija računa

PGD Sp. Polskava so podali dopis z prošnjo za refundacijo računa št. 1134161 , izdan s strani Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov (nastop Natalija Verboten na prireditvi »spodnjepolskavsko poletje 2011«), ki so ga morali poravnati, zaradi podanega opomina pred izvršbo  s strani odvetniške družbe.

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6: PGD Sp. Polskava se  refundira  račun št. 1134161 , izdan s strani Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov (nastop Natalija Verboten na prireditvi »spodnjepolskavsko poletje 2011«).

8. Krajevni praznik

S strani članov sveta KS je bila podana ponovna pobuda, za določitev datuma krajevnega praznika.  Podana je bila pobuda, da bi se na pokrajinskem zavodu povprašalo o prvem datumu omenjanja Sp. Polskave.

9. Zasaditev kostanjev

Kostanjev drevored, ki simbolizira vas Sp. Polskava, je začel propadati. Kar nekaj dreves je že v zelo kritičnem stanju. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7:  Potrebno je preveriti, kateri kostanji so najbolj ogroženi, ter jih postopoma zamenjati z novimi. V kolikor se bo zamenjava izvedla postopoma videz vasi ne bo vidno spremenjen.

10. Most na Gmajno

V zvezi z 8. točko zapisnika seje sveta KS z dne 8.10.2012, da bo »izvajalec  v kratkem roku sporočil  dejstva glede realizacije tega projekta«, izvajalec odgovarja, da se bo, v roku do pomladi 2013,   nadaljevala izvedba sanacije mostu na Gmajno v roku do pomladi 2013.  

11. Organizacija dobrodelne prireditve

Izvede se še zadnji operativni sestanek pred izvedbo samega koncerta in sicer v četrtek, dne  

6.12.2012, ob 19.00 uri v prostorih KS.

Seja je bila  zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:                                                                    Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                                                                Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja