Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 04.02.2019

 
________________________________________________________________
KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA
Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko
telefon: + 386 2/803 65 33 e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si
uradna spletna stran: https://www.ks-spodnja-polskava.si
___________________________________________________________________________
Datum: 07.02.2019

Zapisnik 3 .redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 04.02.2019 s pričetkom ob 19.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava
Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Nejc Žagar, Miran Gajšt
Gost: ga.Danijela Kovačič (od 19:30 do 20:30 ure)
Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje
3. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
4. Prireditev »Pustovanje 2019 na Sp.Polskavi«
5. Ureditev map za zaporo ceste
6. Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2019«
7. Reševanje meritve mej
8. Električna postaja – avtopolnilnica
9. Mladinski dom Pokoše
10. Nagovori na pogrebih
11. Delavec za potrebe košnje, čiščenje snega
12. Predlog za občinsko priznanje
13. Razno

K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti

Sklepčnost ugotovljena, prisotni vsi člani

 

K tč. 2 dnevnega reda
Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red bil soglasno potrjen

 

K tč. 3 dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje KS Sp. Polskava

Ker pripomb na zapisnik 2. redne seje KS Spodnja Polskava ni bilo, se sprejme s sedmimi (7) glasovi za.

 

K tč. 4 dnevnega reda
Prireditev »Pustovanje 2019 na Sp.Polskavi«

Člani KS SP.POLSKAVA sestali z društvom TD KOPRIVA SP.POLSKAVA. Potrebno dokumentacijo za prireditev uredi TD KOPRIVA SP.POLSKAVA, stroške v vezi navedenega nosi KS SP.POLSKAVA. Društvo je s podporo KS SP.POLSKAVA posredovalo dopis vsem društvom v KS SP.POLSKAVA, da se bolj angažirajo pri sami prireditvi. Za organizacijo in pogostitev poskrbi društvo TD KOPRIVA SP.POLSKAVA, za varovanje prireditve PGD SP.POLSKAVA. Prav tako so se določile višine nagrad za prva tri mesta pustnih mask. Petra Sever pove, da je dogovorjena, da se pustne povorke udeležijo kurenti iz Hotinje vasi.

 

K tč. 5 dnevnega reda
Ureditev map za zaporo ceste

Sklep: Dodatne mape za potrebe zapore ceste, se naročijo po potrebi.
Sklep sprejet soglasno

 

K tč. 6 dnevnega reda
Prireditev »Spodnjepolskavsko poletje 2019«

Izglasovano je bilo z enim glasom proti s strani Nejca Žagar, da se za letos ne potrdi glasbena skupina Modrijani  Glede glasbenih skupin in ostalih gostov na prireditvi še ni bilo govora.
Zaporo ceste za prireditev uredi KS SP.POLSKAVA, vse ostale potrebne stvari bo urejalo društvo PGD SP.POLSKAVA. Prav tako se bo povabilo k sodelovanju ostala društva, katerim se bo doniral znesek s strani KS SP.POLSKAVA

Sklep: Prireditev bo v celoti izvedlo društvo PGD SP.POLSKAVA, s finančno pomočjo KS SP.POLSKAVA.
Sklep sprejet soglasno

 

K tč. 7 dnevnega reda
Reševanje meritve mej

V vezi reševanja meje v zadevi Rudl Boštjan, se soglasno sprejme, da se člani strinjajo s prodajo s strani Občine Slovenska Bistrica, vendar pod pogoji, da se na zemljišče ne postavi ograja, da se ne omejuje dostop do brežine potoka v namene sanacije le te in da zadeva ne bi ovirala potreb za čas Spodnjepolskavskega poletje in ostalih prireditev. Prav tako mora biti omogočena dovozna pot za Spodnjepolskavsko poletje in ostale prireditve.

Sklep: Odmerjen del zemlje lahko odkupi Rudl Boštjan.
Sklep sprejet soglasno

 

K tč. 8 dnevnega reda
Električna postaja – avtopolnilnica

Nismo še prejeli potrebnega uradnega odgovora

 

K tč. 9 dnevnega reda
Mladinski dom Pokoše

Dogovoriti se za sestanek z društvi, ki uporabljajo prostore. Zadolžen Franc Teran

 
K tč. 10 dnevnega reda
Nagovori na pogrebih

Na pobudo občanov se nagovori prepustijo svojcem.
Proti opustitvi nagovorov je bila Petra Sever, Franc Teran se vzdrži odgovora.

Sklep: Glede na to, da je bilo izglasovanih 5 glasov »za«, se sprejme sklep, da nagovorov na pogrebih ne krije več KS SP.POLSKAVA

 

K tč. 11 dnevnega reda
Delavec za potrebe košnje, čiščenje snega

Sklep: Za navedeno, se ne bo najel javni delavec, ampak bodo dela prevzela društva.
Sklep sprejet soglasno
 

K tč. 12 dnevnega reda
Predlog za občinsko priznanje

Sklep: Za občinsko priznanje je podan predlog za krajana g. Mom Milana.
Sklep sprejet soglasno

 

K tč. 13 dnevnega reda
Razno

13.01. Poseg na privat zamljišče
Na 3. redni seji je del seje (na začetku pred drugo točko dnevnega reda,  bila na svojo željo prisotna tudi gospa Danijela Kovačič, v vezi odškodninskega zahtevka, zaradi posega na njeno zemljišče. Gospa Kovačič pove zakaj se je udeležila seje in, da vse prisotne seznani s celotno zadevo. Petra Sever seznani svet KS SP.POLSKAVA kaj se je dogajalo in kaj se je poskušalo urediti. Marko Teskač razloži gospe Kovačič stališče s strani KS SP.POLSKAVA

Sklep: Gospe Kovačič se pošlje ponudba z višino odškodnine, ki jo je KS SP.POLSKAVA pripravljena poravnati.

 

13.02. Statut KS SP.POLSKAVA

                     Potrebno je pregledati in po potrebi spremeniti obstoječi statut.

 

Seja je bila zaključena ob 23:00 uri.

 

Zapisala:                                                                                                                         Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Jasna Senekovič                                                                                                             Marko Teskač