Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 31.3.2016

KRAJEVNA SKUPNOST
SPODNJA POLSKAVA
Sp. Polskava 270
2331 Pragersko
info@ks-spodnja-polskava.si

Dne: 31.3.2016

2. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2016,  z dne 31.3.2016,  pričetek ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Boštjan Bračič, Petra Sever, Igor Ritonja,  Verlak Dominika
Dnevni red:
1.    Pregled zapisnika zadnje seje
2.    Pooblastilo za prerazporeditve med postavkami
3.    Srečanje starejših krajanov
4.    Meritve mej
5.    Spletna stran
6.    Prireditev »spodnjepolskavsko poletje«
7.    Čiščenje gozdov
8.    Ureditev centra vasi Sp. Polskava
9.    Prevoz peska
10.    Igrala
11.    Priklop stavbe KS na javno kanalizacijo
12.    Igrala
13.    Izvedba gradbenih del 2016
14.    Izvedba košnje jarkov 2016

1. Pregled zapisnika zadnje seje
Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnik  korespondenčne seje članov sveta KS Sp. Polskava.
Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

2. Pooblastilo za prerazporeditve med postavkami
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: Podpredsednica sveta KS Sever Petra se pooblasti za izdajo sklepov o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami, v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna  na posameznih področjih porabe. (Sklep se nanaša na del proračuna Občine Slov. Bistrica –Poslovanje krajevnih skupnosti ZA LETO 2014, POSTAVKA 8.12. – KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA.

3. Srečanje starejših krajanov
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: Za potrebe tradicionalnega srečanja starejših krajanov, ki bo v tem letu dne 18.6.2016, in  katerega organizira KO Rdeči križ Sp. Polskava v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Sp. Polskava,  se nameni pomoč  v višini 250.00 EUR.

4. Meritve mej
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: V okviru zbranih ponudb se za meritev ceste »črna pot« in ceste »pri Gorišek« izbere najcenejša ponudba družbe Geofoto Slov. Bistrica in se zato izda naročilnica.

5. Spletna stran
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: Zaradi dotrajanosti spletne strani, se le ta vzpostavi na novo. V ta namen se izda naročilnica najugodnejšemu ponudniku DN design.

6. Prireditev »spodnjepolskavsko poletje«
   Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 5: Za prireditev »spodnjepolskavsko poletje 2016« je potrebno urediti primerno ozvočenje in oder. Najame se tehnična oprema za prireditev (oder,ozvočenje..) izvajalca Mikrofonija d.o.o., Kidričevo, katerih delno pokrije stroške v zvezi s tem Krajevna skupnost Sp. Polskava.
Za varovanje na prireditvi je izbran najugodnejši ponudnik AD varovanje.
Soprispevek KS za nastop Dejana Vunjaka je 2.800,00 €.
Za dostavo premičnih stranišč se v tem letu izbere podjetje ADCO & DIXI varovanje okolja, d. o. o., ki je bilo na podlagi zbranih ponudb najcenejši ponudnik.
   Izdajo se naročilnice.
Impos se izbere na podlagi podane ponudbe za distribucijo in oglaševanje za leto 2016.

7. Čiščenje gozdov
Gozdno gospodarstvo Maribor, obrat Slov. Bistrica se je obrnil na Svet KS in zaprosil za pomoč pri čiščenju gozdov v naši KS. Na podlagi tega se sprejme sklep št. 6, da bo KS pomagala pri čiščenju le tega preko našega izvajalca Martina Črešnarja, v obsegu 4 ur. Čiščenje se bo izvedlo 7.6.2016.

8. Ureditev centra vasi Sp. Polskava – pooblastilo Milan Mom
Sklep št. 7: Za ureditev centra Sp. Polskave svet KS podeli vsa pooblastila gospodu Milanu Momu, ki je že pred tem sodeloval pri gradbenih delih v sami vasi.

9. Prevoz peska
Na podlagi zbranih ponudb se sprejeme sklep št. 8, da se za leto 2016 izbere Edvard Žajber s.p. za prevoz peska, pesek se nabavlja pri Trikamenine.

10. Igrala
Sklep št. 9: Na podlagi zbranih ponudb za dobavo igral za otroke se izbere kot najugodnejši ponudnik Euromix d.o.o.

11. Priklop stavbe KS na javno kanalizacijo
S strani inšpekcijske službe smo prejeli dopis o tem zakaj še zgradba KS ni priklopljena na javno kanalizacijo. Bil je podan odgovor z obrazložitvijo, da bomo zadevo poizkusili rešiti čimprej, imamo pa težave, ker nimamo dovolj finančnih sredstev, zato bo podan predlog na Občino Slov. Bistrico za ureditev celotnih sanitarij  in priklopa na javni kanalizacijski sistem.

12. Igrala
Sprejme se sklep št. 10, da NK Sp. Polskava še naprej opravlja košnjo trave na pokopališču in v centru vasi, za zemljišča v javno dobro, urna postavka znaša 5 €.

13. Izvedba gradbenih del 2016
Sprejme se sklep št. 11: Gradbena dela za leto 2016 bo opravljal Martin Črešnar s.p., na podlagi  izdanih ponudb.

14. Izvedba košnje jarkov 2016
Sprejme se sklep št. 12:  Izvede se košnja obcestnih  jarkov

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:
Petra Sever

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja