Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 4.9.2013

7. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2013 z dne 4.9.2013 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Milan Mom, Milan Skrbiš , Drago Žagar,  Petra Sever, Miran Gajšt, Igor Ritonja,

Upravičeno odsotna: Monika Kirbiš Rojs

Dnevni red:

    Pregled zapisnika zadnje seje in seje z društvi
    Tekoče zadeve
    Razno

1. Član sveta KS Milan Skrbiš je po elektronski pošti posredoval odstopno izjavo z dnem 19.7.2013. Predsednik sveta KS Milan Mom je članom sveta KS odstopno izjavo prebral. Skrbiš Milan je še vedno odločen, da iz sveta KS odstopa, predvsem zaradi razlogov, ki jih je navedel v odstopni izjavi. Povedal je, da ne odstopa od izjave o odstopu, ki jo je podal ustno na prejšnjem sestanku. Prosil je, da se njegovo ime izbriše na oglasni deski na pokopališču, ter da se sporoči sprememba pogrebnim podjetjem. Milan Skrbiš želi, da se odstopna izjava objavi na spletni strani krajevne skupnosti Spodnja Polskava. Kasneje se je razvila debata o delovanju krajevne skupnosti glede na očitke navedene v odstopni izjavi (odstopna izjava je priloga temu zapisniku).

Milan Skrbiš je ob 19.50 uri zapustil sejo sveta KS Sp. Polskava.

2. Člani sveta KS Sp. Polskava  so pregledali zapisnik seje z društvi sveta KS z dne

10.07.2013.

Odzivi: pod točko 3: stavba KS Sp. Polskava se je obnovila pred prireditvijo »spodnjepolskavsko poletje«. Delež stroškov obnovitvenih del je bil sofinanciran. Pod točko 4: izvedlo se je asfaltiranje, vendar člani sveta KS ugotavljajo, da dela niso primerno izvedena ( ob dežju ostaja voda na cesti), posreduje se dopis o reklamaciji.

Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

  3. Pokopališče

   Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: Igor Ritonja je zadolžen za koordiniranje dogajanja na pokopališču Sp. Polskava. Pogrebna podjetja se obvesti o zamenjavi člana.

  4. Ureditev ceste

Cesta skozi vas Sp. Polskava (cesta Pragersko –Maribor) je bila razkopana zaradi del ob izvedbi primarne kanalizacije, ob tem so bili narejeni prekopi, ki so bili ob zaključku del na tem odseku popravljeni oz. preplasteni z asfaltom.  Izvedba ureditve prekopov verjetno ni bila kvalitetno opravljena, ker se je asfalt ugreznil in so nastale jame, ki so nevarne v prometu. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Poda se obvestilo o stanju na cesti zadolženemu za ta projekt na občini Slov. Bistrica.

Člani sveta KS prav tako ugotavljajo, da se pojavljajo udarne luknje na neasfaltiranih cestah na območju  krajevne skupnosti Spodnja Polskava. V sled tega predlagajo, da to delo opravi katero izmed društev na Sp. Polskavi. V ta namen bi društvo dobilo  dotacijo določeno na eni izmed naslednjih sej sveta KS Sp. Polskava.

   5. Asfaltiranje  »Verlak; Gajšt«

   Glede na sklep št. 4 iz seje sveta KS z dne 10.6.2013, sta bila posredovana dopisa s strani krajanov Boža Gajšt in Janka Verlak, v katerem navajata, da sta pripravljena sofinancirati izvedbo oz. izgradnjo dela asfalta, ki pelje mimo njunih hiš. Pridobljena je ponudba za izvajalska dela – asfaltiranje. Pred izvedbo del je potrebna ponovna meritev ceste oz. ugotovitev meje ceste pri Kramar. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: Ugotovi se meja pri Verlak. Po ugotovitvi se dela oz. izgradnja asfalta na dogovorjenih delih ceste izvedejo. Krajana Verlak Janko in Gajšt Božo sofinancirata vrednost izvedbe v višini 25% (glede na krak kjer se izvaja).

  6. Kontejnerji –za športni namen

   S strani Agencije RS za okolje  Oddelek porečja reke Drave, je pridobljeno dovoljenje št. 35500-573/2013-2, z dne 27.8.2013, za začasno postavitev kontejnerjev za potrebe Nogometnega društva Sp. Polskava. V dovoljenju je tudi pogoj, da je potrebno v primeru poziva upravljalca vodnih zemljišč ali koncesionarja kontejnerje umakniti brez kakršnekoli obrazložitve na stroške investitorja.

  7. Odkup zemljišča (št. 79 k.o.Sp. Polskava)

  Gorišek Uroš je krajevni skupnosti posredoval dopis z dne 14.8.2013, za odkup dela zemljišča št. 79 k.o. Spodnja Polskava, ter ureditev mej na parc. št. 67/3 in 62* oboje k.o. Sp. Polskava. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: Trenutno je KS v fazi pridobivanja dokumentacije za ureditev križišča na tem odseku (JP940902 in JP940822). V tem trenutku bi kakršnakoli odločitev bila lahko kasneje predmet spora.

  8. Čiščenje in pregled meteorne kanalizacije v naselju Gmajna

   Komunala Slov. Bistrica je opravila čiščenje in pregled meteorne kanalizacije v naselju Gmajna, za potrebe kasnejše vzpostavitve meteorne kanalizacije, ki se bo izvršila ob izgradnji sekundarne fekalne kanalizacije.

  9. Dvorec »Frajštajn«

  S strani Občine Slov. Bistrica je bil posredovan dopis št. 478-103/2013-2-0520, z dne 24.7.2013, o posredovanju mnenja glede možnosti zaprtja javne poti, ki deli dvorec na dva dela in posledično tudi izvzema iz kategorizacije. Občina Slov. Bistrica želi pridobiti mnenje KS Sp. Polskava zaradi tega, ker je prejela vlogo investitorja iz tujine , ki je zainteresiran za nakup dvorca »Frajštajn« , in preureditev le tega v hotel višje kategorije. Investitor poudarja, da je pripravljen od lokalnih in okoliških prebivalcev nabavljati hrano in pijačo, ter odpreti vsaj 6 delovnih mest. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6: Člani sveta KS Sp. Polskava so pripravljeni izdati pozitivno mnenje k možnosti zaprtja predmetne ceste, le v primeru, da se vzpostavi nova cesta, ta pot je lahko tudi cesta, ki je v preteklosti že obstajala (okoli dvorca). V kolikor tega ni mogoče, člani sveta KS ne bodo podali pozitivnega mnenja.

  10. Javna razsvetljava

   Krajanka Romana Pliberšek je poslala dopis s katerim obvešča člane sveta KS, da v križišču pred njihovo hišo (zraven SP Polskava) obstaja velika nevarnost v prometu, predvsem v nočnem času. Hitrost vozil se je, zaradi urejene ceste, povečala, veliko voznikov ne vidi hiše. Predlaga, da se v križišču uredi osvetlitev. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7: Opravi se ogled omenjenega križišča, ter se v zvezi s tem na naslednjem sestanku poda mnenje.

    11. Ureditev zelenice

    Občina Slov. Bistrica je podala dopis št. 3505-21/2013-2-0553, z dne 10.7.2013, kot odgovor na dopis KS Sp. Polskava za izdajo mnenja  k podaji soglasja k urejanju zelenice za Krois Boštjana. V dopisu je navedeno, da je parc. št. 1415/2 k.o. Spodnja Polskava v zemljiški knjigi opredeljena kot javno dobro, tako da na podlagi 44. člena Stvarno pravnega zakonika ni mogoče priposestvovati ne glede na čas uporabe, zaradi česar Občina Slov. Bistrica dovoli urejanje zelenice (košnja trave), pri čemer se v zelenico ne sme posegati v način, s katerim bi se trajno spremenila nepremičnina in da se z njo postavljajo kakršnekoli premične ali nepremične stvari niti stranka ne more zahtevati nikakršne odškodnine. Glede na dejstvo, da  se v navedenem križišču planira izgradnja krožišča si mora stranka ob obnovi ograje pridobiti soglasje za dela v varovalnem pasu .

12. Zemljišče – brezplačen najem

Občina Slov. Bistrica je podala prošnjo za izdajo mnenja k možnosti brezplačnega najema zemljišča 130 k.o. Spodnja Polskava (št. 478-53/2013-5-0553, z dne 19.7.2013). Člani sveta KS sprejmejo sklep št 8: Zemljišče 130 k.o. Spodnja Polskava je na takšnem mestu, ki omogoča uporabo za različne namene in potrebe Krajevne skupnosti Sp. Polskava in Občine Slov. Bistrica (trenutno aktualno za deponijo ob delih sekundarne kanalizacije). Zato člani sveta KS na dopis št. 1478-53/2013-5-0553, izdajajo negativno mnenje.

13. Gradnja obcestne ograje –  vzdolž javne poti št. 940911

   V zvezi z dopisom s strani KS Sp. Polskava glede gradnje obcestne ograje vzdolž javne poti št. 940911 na parc. št. *110/1 in 265/2 k.o. Sp. Polskava je bil s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor posredovan dopis št. 06121/1050/2013/2, z dne 4.7.2013, s katerim obveščajo, da je zadeva predana v reševanje pristojni  gradbeni inšpektorici.

14. Finančna pomoč

   Društvo sožitje je podalo prošnjo za odobritev finančne pomoči. Člani sveta KS sprejmejo

   sklep št. 9: Razpoložljiva finančna sredstva ne zadoščajo za odobritev finančnih pomoči.

15. Najemnina  – pošta Slovenije

    Člani sveta KS sprejmejo sklep št 10: Pošta Slovenija ima v prostoru KS dnevno deponirano pošto (reklamno) za kasnejšo dnevno razdelitev. Za uslugo krajevna skupnost do sedaj ni računala najemnine. Za storitev razdelitve letakov ob prireditvi »spodnjepolskavsko poletje«, Pošta Slovenija ni dala popusta na storitev. Zaradi tega,  Pošta Slovenije, prostor za deponijo ne more več koristiti brezplačno.

Seja je bila  zaključena ob 21.30 uri. 

Zapisala:                                                          Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                       Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja