Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 5.3.2012

ZAPISNIK

2. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2012 z dne 5.3.2012 s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Mom Milan, Drago Žagar, Skrbiš Milan, Gajšt Miran, Igor Ritonja.
Upravičeno odsotni: Monika Kirbiš Rojs in Petra Sever

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Tekoče zadeve
3. Razno

1. Člani sveta KS Sp. Polskava pregledajo zapisnik zadnje seje sveta KS:
Realizacija in dodatno pridobljena dejstva:
Približno teden dni na Pokoše ni potrebno več voziti vode, saj jo je trenutno dovolj na razpolago.
Posredovan je bil dopis na Občino Slovenska Bistrica in Komunalo Slovenska Bistrica v zvezi s problematiko glede vode in prevzema vodovoda Pokoše , odgovora na dopis še ni, zato je s strani članov sveta KS podan predlog, da se v zvezi s to problematiko posreduje urgenca na Občino Slovenska Bistrica, ter v vednost Komunali Slovenska Bistrica.
Člani sveta KS Sp. Polskava dopolnijo sklep iz seje sveta KS, z dne 2.2.2012 tako da bo glasil: »Soglasno se potrdi sklep, da se ta sredstva namenijo tajnici in predsedniku KS Sp. Polskava in sicer 200,00 EUR za tajniška dela in 100,00 EUR za povrnitev stroškov predsednika.«
Kabel TV je poravnal znesek za prevzem KTV sistema, zato se lahko pristopi k podpisu pogodbe.
V mrliški vežici je urejena elektroinštalacija, obnovljen je tudi strop v predprostoru. V povezavi z urejanjem mrliške vežice se dodatno sprejeme sklep št. 1: uredi se okolica mrliške vežice.
Čistopis statuta je objavljen na spletni strani KS Spodnja Polskava.

Člani sveta KS Sp. Polskava zapisnik z dne 2.2.2012 potrdijo v predlagani obliki.

2. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 2: Kulturno-mladinskemu društvu Spodnja Polskava se povrnejo ustanovni stroški v višini 51,62 EUR.

3. Prostovoljno gasilsko društvo Slovenska Bistrica je podalo prošnjo za finančno pomoč ob nakupu novega gasilskega vozila. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 3: Prostovoljnemu gasilskemu društvo Slovenska Bistrica se dodeli dotacija v višini 140,00 EUR.

4. Mladina Spodnje Polskave je predstavila običaj »Klada« na Ptujskem kurentovanju in na povorki na Spodnji Polskavi. Člani sveta KS izražajo zadovoljstvo, da se običaj ohranja, kljub temu pa ugotavljajo, da se je z leti izgubila pravilna predstavitev le tega. Podan je bil predlog, da se v naslednjem letu povežejo z člani Turističnega društva Kopriva, ki bi mlade, pripravljene predstavljati običaj, poučili o tradiciji običaja. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 4: Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica se posreduje dopis s prošnjo, da se običaj »klade« razišče in napiše, saj se bo s tem ustvarilo pisno obeležje običaja za naslednje rodove.

5. S strani članov sveta KS je bila podana pobuda za odkup nepremičnine na Sp. Polskavi. Nepremičnina zajema stanovanje v prvem nadstropju (dve sobi in WC), kletni prostor, ter zemljišče s postavljeno uto tik ob zidu pokopališča na Sp. Polskavi. Slednje bi, po morebitnem odkupu, predstavljala veliko pridobitev za ureditev razmer na pokopališču, saj bi zemljišče lahko spremenili v dostop, ki je sedaj onemogočen. Svet KS sprejme sklep št. 5: Člani sveta KS se o zadevi konkretno pozanimajo in v okviru možnosti opravijo ogled nepremičnine.

6. . Vseslovenska čistilna akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« 2012, se bo letos odvijala 24.3.2012. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6: Krajevna Skupnost Sp. Polskava bo sodelovala v akciji, organizacijo naj prevzameta turistični društvi iz Sp. Polskave in Pokoš. Turističnemu društvu Kopriva in Zeleni dolini se posreduje dopis s prošnjo za prevzem organizacije čistilne akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« 2012.

7. Predsednik sveta KS je prebral odgovor oz. odzivno poročilo na zapisnik Nadzornega sveta o poslovanju za leto 2010, člani sveta KS na prebrano niso imeli pripomb. Odzivno poročilo je bilo po redni pošti poslano predsednici nadzornega sveta KS Sp. Polskava

8. Svet KS Sp. Polskava je z dopisom posredovanim na Občino Slovenska Bistrica predlagal za Občinsko priznanje gospoda župnika Karla Drofenika. Gospoda župnika Karla Drofenik je občinska komisija izbrala, da dobi Občinsko priznanje. Zaželjeno je, da se prireditve ob podelitvi priznanj udeleži čim več krajanov KS Spodnje Polskava.

9. Ureja se elektrifikacija odjemnega mesta za prireditve.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisala:                                                                  Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                                                               Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja