Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 6.2.2013

1. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2013 z dne 6.2.2013 s pričetkom ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Milan Mom, Milan Skrbiš, Igor Ritonja, Miran Gajšt, Drago Žagar

Upravičeno odsotna: Monika Kirbiš Rojs, Petra Sever.

Dnevni red:

    Pregled zapisnika zadnje seje
    Tekoče zadeve
    Razno

 1. Člani sveta KS Sp. Polskava  so pregledali zapisnik zadnje seje sveta KS z dne

13.1.2013.

Člani sveta KS potrdijo zapisnik št. 10, z dne 13.12.2012 v predlagani obliki.

 Člani sveta KS Sp. Polskava  so pregledali zapisnik  seje sveta KS z dne 3.12.2012.

Odzivi in pojasnila:

– pod sklep št.4: na sestanku predsednikov krajevnih skupnosti Občine Slovenska Bistrica je bila izpostavljena problematika javne razsvetljave – s strani občinske uprave je bil podan odgovor, da se bodo v prihodnje okvare in ostali problemi v zvezi z javno razsvetljavo zbirali, zaradi racionalnosti bi se potem enkrat na 14 dni  te težave oz. napake, odpravljale.

– pod sklep št. 9: iz strani zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je bil posredovan odgovor (št. dopisa 35107-0793/2012/2 MK), da zavod zasaditvi kostanjev ne nasprotuje, vendar je potrebno pred izvedbo zagotoviti sadilni načrt (načrt krajinske arhitekture), ter ga v soglasje posredovati ZVKDS OE Maribor.

V ta namen člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: pridobi se ponudba zasaditve divjih kostanjev v vasi

– pod sklep št. 11: dobrodelni koncert je bil izveden. Vrednost zbranih sredstev je bila 2.132,81 EUR. Od tega je bilo 1.690,00 EUR nakazano Občini Duplek. Prav tako je bilo Občini Duplek izročeno okno, ki ga je podaril sponzor Stavbno pohištvo  d.d., iz Sp. Polskave. Ostanek sredstev v višini 442,80 EUR bo namenjen sanaciji po poplavi na Sp. Polskavi (pri Rotart)

Člani sveta KS potrdijo zapisnik št. 9, z dne 3.12.2012 v predlagani obliki.

 2. Kanalizacija

G. Milan Skrbiš in g. predsednik sveta KS Milan Mom sta ob prisotnosti predstavnika podjetja Nivoja g. Kramberger in predstavnika Občine Slov. Bistrica g. Boruta Košič pregledali traso izgradnje primarne kanalizacije (od Gmajne do podjetja Bavaria) vključno z neurejenimi  in uničenimi  cestami, ki si bile poškodovane ob izgradnji primarne kanalizacije in še niso vzpostavljene v prvotno stanje. Dogovorjeno je bilo, da bi naj bil v tem tednu sklican sestanek na temo izgradnje kanalizacije, na katerem bi sodelovali predstavniki krajevne skupnosti, predstavniki Občine Slov. Bistrica, predstavniki izvajalca in predstavnik nadzora nad gradbenimi deli, vendar je le ta z današnjim dnem odpovedan zaradi bolezni. Član sveta KS Drago Žagar predlaga, da se poda zahteva po ugotovitvi napake – člani sveta KS namreč ugotavljajo, da je bila storjena napaka ob izgradnji, saj  kljub temu, da še ni izveden priklop, po kanalizacije »nekaj teče«. V kolikor se napaka storjena tekom izgradnje kanalizacije ne bo odpravila se poraja bojazen, da posledice ne bodo ugodne za prebivalce vasi.

 3.  Problematika vode na Pokošah

V zvezi s poslanim dopisom s strani KS Sp. Polskava v zvezi s predajo vodovoda Pokoše, je bil v vednost prejet dopis, ki ga je Komunala Slov. Bistrica, dne 12.12.2012, posredovala Občini Slov. Bistrica. Komunala je Občini Slov Bistrica predlagala sklic skupnega sestanka. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: Ker je od dopisa minilo že kar nekaj časa in še ni odziva se Občino Slov. Bistrico  z dopisom prosi za določitev termina sestanka.

 4. Izdaja soglasja

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Gostišču Vintar se izda soglasje k podaljšanem obratovalnemu času – do 4. ure zjutraj,  v primeru rezerviranih zaključenih družb.

 5. Zemljišča

V vasi Sp. Polskava izvaja podjetje Telekom izgradnjo optičnih kablov. Člani sveta KS ugotavljajo, da podjetje po gradnji ne uredi gradbišča oz. zemljišče ne vzpostavi v prvotno stanje. Podjetju Telekom se posreduje opozorilo.

 6. Klada

Skupina Klada je podala prošnjo za finančno pomoč ob predstavitvi klade na ptujskem karnevalu. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: Skupni Klada se odobri finančna pomoč v višini 150,00 EUR. Izda se naročilnica za material  in gostinske storitve.

 7. Pomoč – Šift

Po udaru strele v hišo Šift Mirana so se določene organizacije odločile za pomoč pri vgradnji in nabavi novih oken v hišo. V ta namen je bilo do sedaj doniranih sredstev v višini 1.620,00 EUR (Območna RK- 1.000,00 EUR; KUD Matiček – 300,00 EUR; Ritonja – 160,00 EUR; Starčevič – 160,00 EUR). Vgradnjo oken bo izvedlo podjetje Jelovica.

 8. Odpadne vode – potok Mlinščica

KS Sp. Polskava je posredovala dopis o onesnaževanju potoka Mlinščica na Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje OE Maribor. Le ti so poslali odstop zadeve Občini Slovenska Bistrica, s čimer so obvestili KS Sp. Polskavo (z dopisom št. 0619-10/2012/23).

 9. Porušen škatlasti propust pod parkiriščem

Glede na prijavo KS Sp. Polskava je bil s strani Občinskega inšpektorata opravljen inšpekcijski ogled ob lokalni cesti št. 440611 Zg. Polskava – Sp. Polskava z ugotovitvijo, da se je na zemljiških parcelah 1461/1 in 22.s obe k.o. Sp. Polskava v varovalnem delu ceste podrl škatlasti propust, ki je bil urejen nad odvodnikom Mlinščica in asfaltiranim parkiriščem pred objektom 277 Sp. Polskava. Inšpekcijski organ predlaga, da KS Sp. Polskava v sodelovanju z Občino Slov. Bistrica pristopi k sanaciji poškodbe.

 10. Izgradnja krožišča

V skladu z dogovori v preteklih letih in na tej osnovi pridobljenega projektantskega načrta za izgradnjo krožišča v križišču na cesti Zg. Polskava – Sp. Polskava –Pragersko (pri Ceder oz. Frangež) se je v preteklem tednu izvedel ogled na terenu ob prisotnosti predsednika sveta KS, projektanta, predstavnika Občine Slov. Bistrica in predstavnika PGD Sp. Polskava. PGD Sp. Polskava je odkupilo zemljišče, ki meji na omenjeno križišče. V kolikor bi se krožišče izgradilo je PGD Sp. Polskava pripravljeno odstopiti del zemljišča Občini Slov. Bistrica za potrebe izgradnje krožišča. G. Žagar Dragota zanima, kaj krajevna skupnost pridobi z izgrajenim krožiščem,  smiselnost izgradnje krožišča in finančno zmožnost. G. Mom Milan meni, da glede na dogovore preteklih let v zvezi z izgradnjo krožišča je sedaj verjetno najbolj ugodna možnost za izgradnjo, kajti cesta še ni preplastena (sanacija po izgradnji kanalizacije), PGD Sp. Polskava, ki je mejno zemljišče odkupilo, je pripravljeno, del le tega, odstopiti občini, saj v nadaljevanju aktivnosti PGD ni natančno predvideno, kaj se bo v nasprotnem primeru na tem delu zemljišča odvijalo. G. Ritonja Igor meni, da ko bo omenjena cesta preplastena se lahko pojavljajo precejšnje hitrosti avtomobilov.

 Seja je bila  zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:                                                                    Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                                                                Milan Mom

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja