Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 6.6.2013

3. seje sveta KS Sp. Polskava v letu 2013 z dne 6.6.2013 s pričetkom ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Milan Mom, Drago Žagar, Milan Skrbiš, Petra Sever, Igor Ritonja, Miran Gajšt

Upravičeno odsotna: Monika Kirbiš Rojs

Dnevni red:

 Pregled zapisnika zadnje seje

    Tekoče zadeve
    Razno

1. Člani sveta KS Sp. Polskava  so pregledali zapisnik zadnje seje sveta KS z dne

27.3.2013. Odzivi in pojasnila na zapisnik:

– pod točko 7. Dostop do hiše – člani sveta KS sprejmejo nov sklep in sicer:  sklep št. 1: Krajevna skupnost nabavi travne tlakovce cca 36 m² (povozne pasove v širini 2x cca 80 cm od ceste do dvorišča ograje oz. javno dobro), gradbena dela in utrjevanje podlage se izvedejo v  režiji g. Rudl.. Travne plošče se lahko vgradijo kot povozni pasovi od začetka asfaltirane ceste do dvorišča oz. ograje. Nadzor nad deli opravijo pristojne občinske službe.

– pod točko 10: Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: opravi se čiščenje jarka smer Rotart, breze na tej lokaciji se s sodelovanjem članov PGD  Sp. Polskava in krajanov obrežejo.

– pod točko 12: Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: opravi se ogled odra, ki je zgorel v požaru, ter se preveri ali je še kaj uporabnega, pripravi se tudi popis potreb po nabavi novega materiala. Potreben material se nabavi.

Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

2. Ureditev struge

   Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: Glede na dejansko stanje preverjeno na terenu se VGP Drava ponovno posreduje dopis za ureditev oz. čiščenje struge potoka na odseku »Rotart gorvodno«.

3. Problematika ceste na odseku« Verlak«

Cesta na odseku« Verlak, Kramer proti ribnikom« je v zelo slabem stanju. Cesta je v zelo slabem stanju, zmehčana, z luknjami… Ker so na tej lokacije bile pred kratkim opravljene in usklajene meritve (problematika širine ceste), je potrebno preveriti lokacijo postavitev novih temeljev za ograjo pri »Kramer«. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: Glede na navedeno, se pri pristojnih službah naroči inšpekcijski pregled.

4. Izravnava cest

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: ugotovila se je potreba po izravnavi cest (cesta proti ribnikom) zato se izvede ravnanje cest z grederjem.

5. Sanacija ograje

Krajan Sp. Polskava 108 je člane sveta KS obvestil o nameri postavitve ograje, ter podal prošnjo za izdajo soglasja k ureditvi zelenice, ki se nahaja med parcelo in glavno cesto. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6: izda se soglasje k postavitvi ograje, ki bo izgrajena  v skladu z občinskim odlokom. Prošnja za ureditev zelenice na javnem dobro se preda v reševanju Občini Slov. Bistrica Oddelku za okolje in prostor.

6. Asfaltiranje JP 944001

Podana je prošnja s strani Kapun za asfaltiranje ceste. Krajana Kapun bosta cesto z lastnimi stroški opravila gradbena dela v zvezi s podlago za asfalt in odvodnjavanjem meteornih voda iz cestnega sveta.  Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7: zaradi problematične ceste, iz katere je ob vsakem manjšem deževju odnašalo gramozno nasutje, ter povzročalo zasip obcestni jarkov z gramozom se prošnji ugodi. Izvede se asfaltiranje omenjenega dela ceste JP 944001. Predračun znaša 3.546,00 EUR.

7. Odkup zemljišča

Občina Slov. Bistrica je podala prošnjo za izdajo mnenja k odkupu zemljišča 130 k.o. Spodnja Polskava (št. 478-53/2013-2-0553, z dne 10.5.2013), katero je krajanka Sp. Polskava prosila za preverbo možnosti odkupa.. Člani sveta KS sprejmejo sklep št 8: Zemljišče 130 k.o. Spodnja Polskava je na takšnem mestu, ki omogoča uporabo za različne namene in potrebe Krajevne skupnosti Sp. Polskava in Občine Slov. Bistrica. Že v preteklosti je, s strani ostalih krajanov,  bil interes za odkup omenjenega zemljišča. Krajevna skupnost je vedno podala negativno mnenje. Zato člani sveta KS na dopis št. 1478-53/2013-2-0553, z dne 10.5.2013, izdajajo negativno mnenje. Zemljišče ni primerno za prodajo.

8. Srečanje starejših krajanov

KORK Sp. Polskava je podala prošnjo za finančno pomoč ob organiziranju srečanja starejših krajanov 2.6.2012 v gostišču Vintar. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 9: KORK Sp. Polskava se dodeli dotacija v višini 250,00 EUR v obliki naročilnice.

9. Zaključek šolskega leta –vrtec Sp. Polskava

Natalija Pečovnik je v imenu staršev podala prošnjo za finančno pomoč pri organizaciji zaključka za otroke, ki obiskujejo vrtec in sicer najem napihljivih igral. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 10: Odobri se finančna pomoč v višini 100,00 EUR v obliki dotacije  – KUD Matiček.

10. Kanalizacija – sekundarna na Sp. Polskavi

Blanka Šabac je podala dopis oz. prošnjo za vključitev njihovega gospodinjstva na sekundarno kanalizacijo, saj je dobila informacijo, da njihovo gospodinjstvo na kanalizacijo ne priklopljeno, v nasprotnem primeru prosi za finančno pomoč pri izgradnji male čistilne naprave. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 11: Ker krajevna skupnost Sp. Polskava ni pristojna za izgradnjo kanalizacije se prošnja oz dopis se preda v reševanje Občini Slov. Bistrica.

11. Tajniška dela

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 12: Za tajniška dela se nameni plačilo v višini 200,00 EUR neto.

12. Računalnik

Zaradi neustreznosti računalnika za normalno opravljanje dejavnosti krajevne skupnosti Sp. Polskava člani sveta KS sprejmejo sklep št. 13: preveri se možnost na tržišču, ter se opravi nakup ustreznega računalnika.

13. Spletna stran

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 13: Za vzdrževanje spletne strani krajevne skupnosti Sp. Polskava se poišče ustreznega vzdrževalca, ki bo za primerno plačilo vzdrževal spletno stran.

 
Seja je bila  zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:                                                                    Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                                Milan Mom

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja