Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 8.10.1012

7. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2012 z dne 8.10.2012 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Milan Mom, Drago Žagar, Milan Skrbiš, Miran Gajšt, Petra Sever, Igor Ritonja
Upravičeno odsotna: Monika Kirbiš Rojs

Dnevni red:
   1. Pregled zapisnika zadnje seje
   2. Tekoče zadeve
   3. Razno

   1. Člani sveta KS Sp. Polskava pregledajo zapisnik zadnje seje sveta KS z dne
   29.8.2012 in ga potrdijo v predlagani obliki.

2. Primarna in sekundarna kanalizacija v KS Sp. Polskava
2.1. Zaradi problematike in negativnih izkušenj, ki se pojavljajo pri izgradnji primarne kanalizacije v KS Sp. Polskava so člani sveta KS zahtevali sestanek z Občino Slov. Bistrica le ta do današnjega dne še ni bil realiziran, s strani Občine Slov Bistrica ni bil podan niti odgovor na dopis. Cestišče na območju gradbenih del primarne kanalizacije še vedno ni urejeno, čeprav je v stanju nevarnem za promet.
Sklep št. 1: Občini Slov Bistrica se pošlje urgenca za sklic sestanka.

2.2. Dne 4.10.2012 je bil na domu ga Klemenčič Erne sestanek na temo sekundarne kanalizacije od h.št. 313 do 315a (Kukava) ob prisotnosti predsednika sveta KS Sp. Polskava Milan Mom, predstavnika Občine Slov. Bistrica gospoda Kosič, ter predstavnikov stanovalcev zgoraj navedenih hišnih številk. Ga. Erna Klemenčič je KS posredovala zapisnik omenjenega sestanka z dogovorjenim ugovorom na predlagani projekt izgradnje sekundarnega voda kanalizacije v zaselku Sp. Polskava od h.št. 313 do 315a.

3. Problematika vode na Pokošah:
– Občina Slov. Bistrica , Oddelek za okolje in prostor je posredoval dopis št. 355-1/2012-94, z dne 27.8.2012 in dopis 355-1/2012-97, z dne 10.9.2012 s katerim obvešča KS Sp. Polskava, da Občina Slov. Bistrica v skladu s 16. členom Pravilnika o oskrbi z vodo v izrednih razmerah na območju Občine Slovenska Bistrica ne bo refundirala sredstev zagotavljanja oskrbe z vodo na Pokošah. Omenjeni pravilnik navaja, da je potrebno stroške dobave vode zaračunati uporabnikom. Na Občino Slov. Bistrica je bilo do današnjega dne poslan dopis za refundacijo v višini 11.455,38 EUR, kolikor so znašali stroški prevoza vode v prvem polletju 2012 ,
– na zadnji seji sveta KS je bil sprejet sklep št. 4: »uporabnikom vode, katerih vodovod se napaja iz zbiralnika Gabernik se izdajo računi za vzdrževanje za pol leta 2012 (I. polletje 2012) v višini 60,00 EUR« . Računi so bili izdane, rok plačila je bil 30 dni. Sklep št. 2: neplačnikom se pošljejo opomini,
– prejeta sta bila dva dopisa z vračili računov za vzdrževanje vode Pokoše. V dopisu krajanki navajata, da ne poznata pravne osnove za izstavitev računov, navajata tudi, da niso vsi uporabniki vode na Pokošah prejeli računov. KS Sp. Polskava posreduje odgovor z obrazložitvijo in navedbo sklepa 4, iz 6. seje sveta KS Sp. Polskava z dne 29.8.2012, ter Pravilnika o oskrbi z vodo v izrednih razmerah na območju Občine Slovenska Bistrica, s prošnjo, da krajanki navedeta priimke uporabnikov vode, ki niso prejeli računov. Račune so prejeli uporabniki iz seznama, prejetega na Komunali Slov. Bistrica, vsekakor je možno, da na tem seznamu niso navedeni vsi uporabniki. Potrebno je apelirati na vse uporabnike, da v kolikor niso prejeli računa to javijo na naslov KS Sp. Polskava.

4. Zimska služba
Člani sveta KS Sp. Polskava realizirajo sklep št. 5 iz 6. seje sveta KS Sp. Polskava; na
spletno stran KS Sp. Polskava in oglasno desko se objavi razpis za izvajalca izvajanja zimske službe 2012/2013 v Krajevni skupnosti Sp. Polskava – zbiranje ponudb 8 dni.

5. »Črna pot«
KS Pragersko Gaj je posredovala dopis v zvezi z vzdrževanjem pešpoti na Sp. Polskavo, oziroma prošnjo da se cesta uredi, ker je trenutno zelo slabo vzdrževana. Za »črno pot« je potrebno pred pričetkom del vzdrževanja pridobiti geodetske skice. Stanje na cesti »črna pot« preverita Drago Žagar in Miran Gajšt.

6. Urejevanje živih mejnic oz. dreves
Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo naslednji sklep št. 3:
potrebno je preveriti oz. urediti ali porezati :
– živo mejo okrog pokopališča na Sp. Polskavi,
– mejo v smeri proti potoku Šoba-Rotart – se dogovoriti z gasilci v kolikor lahko zadevo uredijo,
– Miran Gajšt preveri prošnjo podano iz strani Novak –Havaj glede postavitve ogledala.

7. Potok Sp. Polskava
7.1. Rudl Boštjan je posredoval dopis s katerim seznanja svet KS Sp. Polskava, da so bile ob postavitvi odra za prireditev »spodnjepolskavsko poletje« odstranjene ciprese, z zahtevo, da se posadijo nazaj in sicer v enaki višini kot so bile pred odstranitvijo. Člani sveta KS Sp. Polskava ugotavljajo, da so bile ciprese upravičeno odstranjene, ker so bile posajene tik ob potoku in je zato pretila nevarnost, da bodo poškodovale temelje škarpe potoka (enako kot ob potoku pri Soršak). G. Rudl Boštjan sicer navaja, da je VGP Ptuj pristojen za vzdrževanje potoka v vodovarstvenem območju Sp. Polskave, kateri ni bil obveščen o nameri poseka. Krajevna skupnost Sp. Polskava je na VGP že neštetokrat posredovala dopise o neprimernem stanju na različnih delih potoka, kljub temu so v zelo malo primerih tudi pristopili k urejanju. V kolikor želimo, da ne bo prihajalo do nevzdržnega stanja na vodovarstvenem območju Sp. Polskava, mora KS Sp. Polskava z lastnimi sredstvi zadeve urediti (primer: potok pri Gorjancu, potok ob gozdu Velenik…).
Ciprese, katere je posadil prejšnji lastnik hiše in v kateri živi g. Boštjan Rudl, so rasle v središču vasi ob potoku, kjer je posajen tudi spomeniško zaščiten kostanjev drevored, ciprese so kazile podobo tega kostanjevega drevoreda ob potoku.
7. 2. Dne 4.9.2012 je bil na inšpekcijsko službo Slov. Bistrica posredovan dopis o problematiki izpusta kanalizacije v potok v središču vasi. Od inšpekcijske službe še ni bila posredovana nobena povratna informacija, zato ni znano ali je že bil opravljen ogled stanja. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 4: posredovati je potrebno dopis – urgenco na inšpekcijsko službo v zvezi s problematiko onesnaževanja potoka.

8. Dopis krajana
Dne 4.10.2012 je na KS prispel nepodpisan – anonimen dopis krajana, ki se naslavlja z »nezadovoljni krajani Spodnje Polskave Naselja Gmajne« v zvezi z realizaciji del na mostu na Gmajno. Izvajalec bo v kratkem roku sporočil dejstva glede realizacije tega projekta.

9. Pomoč ob udaru strele -Šift
Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 5: ob naravni nesreči – udar strele v stanovanjsko hišo Šift Mirana – je Krajevna skupnost Sp. Polskava pomagala z gradbenim materialom in storitvijo v višini 1.000,00 EUR,. Člani sveta KS Sp. Polskava so tudi osebno pomagali pri obnovi.

10. Ureditev stavbe KS Sp. Polskava
V sklopu obnove stavbe KS Sp. Polskava se je uredil telefon, internet preko kabelskega sistema Petrovče KTV (veljajo pogodbena določila o prevzemu). V stavbi je še potrebno urediti ogrevanje –nabavo racionalnih električnih radiatorjev. Pridobljena je ponudba.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:                                                                     Predsednik sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                                                                  Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja