Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 8.11.2010

Prve konstitutivne seje članov izvršilnega odbora, ki je bil dne 8.11.2010, ob 19.30 uri

Prisotni: Milan Mom, Milan Srkbiš, Igor Ritonja, Petra Sever, Drago Žagar, Miran Gajšt in Monika Kirbiš.

Ugotovi se, da so pristopili vsi vabljeni in vsi, ki so bili izvoljeni v svet Krajevne skupnosti Sp. Polskava (v nadaljevanju KS SP).

Sestanek vodi najstarejši izvoljen član gospod Milan Mom. Prisotne seznani kateri člani so bili izvoljeni v svet KS SP na lokalnih volitvah 2010. Te osebe so Milan Mom, Milan Srkbiš, Igor Ritonja, Petra Sever, Drago Žagar, Miran Gajšt in Monika Kirbiš.

Po Statutu KS SP pove, da moramo imeti predsednika in podpredsednika. Pove, da je največ glasov prejel Drago Žagar, zato se mu ponudi mesto predsednika KS SP. Drago Žagar pove, da se tej funkciji odpoveduje in želi, da prevzame funkcijo predsednika Milan Mom, ki ima največ izkušenj in je to funkcijo opravljal že do sedaj. Pove tudi, da bi bil najprimernejši za predsednika zato, ker je s sedanjim županom že sodeloval v preteklosti. Pove še, da pa je pripravljen sprejeti mesto podpredsednika. Milan Mom pove, da mesto predsednika je pripravljen prevzeti, če dobi zadostno podporo. Pove, da pa predsednik izbira svojega podpredsednika, to mesto pa bi želel ponuditi osebi, ki je prejela največ glasov to je Drago Žagar, zato ga predlaga za podpredsednika. Miran Gajšt prav tako predlaga, da se za predsednika predlaga Milan Mom. Petra Sever pove, da ga načeloma podpira, saj ima največ izkušenj in največ časa izmed nas vseh, saj smo ostali vsi redno zaposleni in bi v dopoldanskem času težko opravljali nujne poti na občini. Pove tudi, da ga podpira in hkrati želi, da se skliče čim prej zbor krajanov, kar nam bo lahko vodilo za delo KS v naprej. Pove še, da je lahko predsednica tudi Monika Kirbiš. Igor Ritonja tudi iz enakih razlogov podpira Milana Moma za predsednika, hkrati pa predlagata, da je lahko podpredsednik enak kot do sedaj, to je Milan Skrbiš. Monika Kirbiš pove, da nima dovolj časa za predsednico, saj ima zelo zahtevno in odgovorno delovno mesto v službi in zaradi tega ne more prevzeti mesta predsednice. Milan Skrbiš se ob tej priložnosti najlepše zahvali Milanu Momu za do sedaj opravljena dela v KS SP, za dobro, korektno vodenje KS SP in dobro sodelovanje. Predlaga še, da se realizirajo že sprejeti sklepi, ki se še niso. Sam pove, da podpira za predsednika Milana Moma, predlaga da se uredi tudi glede vaškega odbora na Pokošah. Glede zbora krajanov na Sp. Polskavi se strinjata tudi in ga predlagata Monika Kirbiš in Igor Ritonja, da bi se sklical v bližji prihodnosti, najkasneje do zgodnje pomladi.

Milan Mom pove, da bo sprejel funkcijo predsednika, če bo dobil podporo. Tako se da na glasovanje izvolitev kandidata za predsednika KS SP Milana Moma.

Sklep I

soglasno se potrdi za predsednika KS SP Milan Mom.

Na glasovanje se da za izvolitev še kandidat za podpredsednika KS SP Drago Žagar.

Sklep II

soglasno se potrdi za podpredsednika KS SP Drago Žagar.

Novi predsednik KS SP pove, da KS SP potrebuje tudi osebo, ki bi prevzela tajniška opravila, saj KS brez tajnice ne more opravljati dejavnosti. Pove tudi, da dosedanja tajnica Silva Furek več ne želi opravljati teh nalog.

Začasno bo to delo prevzela Petra Sever do imenovanja nove tajnice. Prav tako predsednik Milan Mom pove, da potrebno na eni izmed naslednjih sej predlagati kandidate za člane nadzornega odbora, ki jih po statutu mora biti pet.

Predsednik Milan Mom predstavi področja, ki morajo delovati pod okriljem KS SP. Tako predlaga, da prometno infrastrukturo prevzame Miran Gajšt, pri tem pa mu bo pomagal Drago Žagar. Monika Kirbiš želi, da bi pripravila gradivo glede interneta. Prevzela pa bi tudi področje proračuna KS SP, skupaj s Petro Sever pa bi prevzele še področje izgleda in urejenosti KS SP. Petro Sever se predlaga za pomoč pri KTV. Vse v zvezi s pokopališčem pa predlaga, da bi prevzel Milan Skrbiš, ki je to področje imel že do sedaj. Milan Skrbiš pove, da tega več ne želi opravljati. Tako pove, da začasno bo opravljal to funkcijo, pomagal pa mu bo Igor Ritonja. Milan Mom predlaga, da se na oglasni deski KS SP objavi prosto tajniško mesto.

Vsi člani KS SP predlagajo, da se uredi spletna stran KS SP, preko katere bodo lahko vsi krajani obveščeni o aktualnih novicah. Spletna stran že obstaja, vendar je neaktivna, tako da novi stroški v zvezi s tem ne bodo nastajali. Tako se sprejme

Sklep III

potrebno je uvesti spletno stran KS SP in se poišče osebo, ki bo pripravljena to spletno stran vzpostaviti.

Predsednik KS Milan Mom pove, da bodo uradne ure KS SP ostale nespremenjene, ponedeljek od 17. do 18. ure, v prostorih KS SP.

Predsednik KS Milan Mom pove še, da je potrebno preveriti tudi glede plačevanja grobov, saj veliko najemnikov grobov ne plačuje najemnine za grobove. Tako se sprejme

Sklep IV

dokumentacija glede najema grobov in plačila za grobove se pregleda do konca leta in se vsem, ki svojih obveznosti niso poravnali pošlje obvestilo o neporavnanih obveznostih in hkrati obvesti, da se bo zoper dolžnike vložila prisilna izterjava oziroma izvršba.

Naslednji sestanek se skliče za 11.11.2010 ob 19. uri v prostorih KS Sp. Polskava.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala: Predsednik KS SP:
Petra Sever Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja