Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 9.10.2013

8. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2013 z dne 9.10.2013 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Milan Mom, Petra Sever, Igor Ritonja, Žagar Drago  

Dnevni red:

    Pregled zapisnika zadnje seje in seje z društvi
    Tekoče zadeve
    Razno

1. Pregled zapisnika zadnje seje

 Člani sveta KS Sp. Polskava  so pregledali zapisnik seje z društvi sveta KS z dne

04.09.2013.

Odzivi: – pod točko 5: Krajana Verlak Janko in Gajšt Božo se strinjata s predlagano vrednostjo sofinanciranja izgradnje asfalta (podala sta dopisa).

              – pod točko 4: krajan g. Kosi je v ustni obliki, podal pritožbo zoper neurejeno cesto.

Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

  2. Mnenje k odkupu

  Občina Slov. Bistrica je posredovala dopis št. 478-115/2013-2-0553, z dne 9.9.2013 (prejeto 20.9.2013) s katerim prosi  za izdajo mnenja k odkupu zemljišča79 k.o. 748-Spodnja Polskava. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 1: Trenutno je KS v fazi pridobivanja dokumentacije za ureditev križišča na tem odseku (JP940902 in JP940822). V tem trenutku bi kakršnakoli odločitev bila lahko kasneje predmet spora.

  3. Postavitev prometnega ogledala

   Krajanka stanujoča na Sp. Polskava 114 je podala prošnjo za namestitev ogledala za varno vključevanje na lokalno cesto. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: Prošnja se preda v reševanje Občini Slov. Bistrica Oddelku za okolje in prostor.

  4. Zahvala

   Vodja oratorija Tina Žagar, je posredovala zahvalo za donatorstvo pri izvedbi oratorija 2013.

  5. Vzdrževanje pokopališča 2013

  Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Pripravijo se položnice za »lastnike » grobov za

  vzdrževanje pokopališča  za leto 2013. Cena ostaja nespremenjena; družinski grob 20,00

  EUR, enojni in žarni grob 16,00 EUR.

  6. Drevored kostanji

  Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: Ponovno se preveri možnost za zasaditev

  Oz. nadomestitev kostanjev v centru vasi Sp. Polskava izvajalca podjetja Moji pogledi, Motaln

  Modest.
 

   7. Pokopališče

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: Izvrši se obrazovanje cipres na pokopališču Sp. Polskava. Dela bo izvajalo Nogometno društvo Sp. Polskava. Nogometnemu društvu se nameni dotacija v višini 500,00 EUR.

Seja je bila  zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:                                                                    Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                                Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja