Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ZAPISNIK 19.4.2023

ZAPISNIK

  1. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 19.04.2023 s pričetkom ob 18:00 uri

DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje
  3. Potrditev dnevnega reda 2. seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava
  4. Pregled in plan dela
  5. Razno

K tč. 1 dnevnega reda

Ugotovitev sklepčnosti

Sejo sveta je vodil predsednik Marko Teskač, ki je navzoče člane sveta KS pozdravil. Prisotni so bili: Franc Teran,  Sonja Ekart, Vesna Prijol, Miran Gajšt, Božo Gajšt. Nejc Žagar se seje ni udeležil.

K tč. 2 dnevnega reda

Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje KS Sp. Polskava

Glede na celoten pregled zapisnika je sprejet

SKLEP:

Zapisnik 1. konstitutivne seje je soglasno potrjen.

K tč. 3 dnevnega reda KS Spodnja Polskava

Potrditev dnevnega reda 1. redne seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava

Dnevni red je bil soglasno potrjen.

K tč. 4 pregled in plan dela

Pregled

– registracija novih deponiranih podpisov, sprememba podatkov v registru ujp in ajpes, ter ureditev     spremembe v registru proračunskega uporabnika

SKLEP:

 Za podpisovanje sta imenovana predsednik Marko Teskač in podpredsednik Miran Gajšt. 

SKLEP:

Pooblaščen za zastopanje proračunskega uporabnika KS Sp. Polskava je predsednik Marko Teskač.

Za potrebe nabave v trgovini Jagros d.o.o. se uredi pooblastilo. Sprejet je

SKLEP:

Nakup v trgovinah Jagros d.o.o. za potrebe KS Spodnja Polskava lahko opravljajo Marko Teskač, Miran Gajšt in Božo Gajšt.

– poslana vabila za oddajo ponudb za dela v KS v letu 2023 šestim izvajalcem

– popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja sta izvedli članici inventurne komisije Sonja Ekart in Vesna Prijol, dne 09.01.2023. Sprejet je

SKLEP:

Inventura za leto 2022 je potrjena.

– realizirana je posodobljena spletna stran KS Spodnja Polskava. Na predvidenem sestanku z društvi jih bo potrebno pozvati k sodelovanju s KS Spodnja Polskava za ažurnost objav na spletni strani in socialnih omrežjih (tako KS kot njihovih) z namenom večjega ozaveščanja krajanov o dogodkih na območju KS Spodnja Polskava

– dopis krajanov naselja »Gmajna« za ureditev priklopa javne razsvetljave na območju OPPN Rubnik. Ponovno smo poslali odgovor, da smo z zadevo seznanjeni (že nekaj let), vendar je ne moremo realizirati, ker zadeva ni bila dana v javno dobro, tako da iz tega razloga ne gre izvesti priklopa javne razsvetljave na območju OPPN Rubnik s strani KS. Vse kar je možno iz strani KS je (in tudi je), da  pozove lastnika, da uredi predmetno zadevo

   – dopis  krajanov naselja »Gmajna« za ureditev sprehajalne poti in postavitev klopi, ter poslano obvestilo o poškodovani ograji

 –   prometna nesreča, poškodovana lesena ograja in kljub večkratnim pozivom s strani KS Spodnja Polskava ni   odziva s strani storilca in zavarovalnice, zato bo potrebno podati zahtevek preko pravne poti

–     prejeta pošta s strani najemnikov grobnih mest o spremembah

–   nakup novega tovornega priklopnega vozila

–   21. 02.2023 je bila izpeljana tradicionalna pustna povorka v centru vasi Spodnja Polskava v organizaciji TD KOPRIVA in s pomočjo ostalih društev

–  01.04.2023 izvedba čistilne akcije »Prej ko trava ozeleni, počistimo svoj kraj mi 2023«. Kljub številnim javnim pozivom krajanom na sodelovanje je bil odziv krajanov majhen

– S strani Občine Slovenska Bistrica, smo prejeli poziv, da je potrebno v skladu z veljavnim Odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Slovenska Bistrica, ki je pričel veljati 19.12.2020, na osnovi 20. člena v odloku oblikovati nove cene grobnin, ki predstavljajo sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij. Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti na novo definira grobnine, izračunane na podlagi dejanskih stroškov vzdrževanja, urejanja ter vodenja evidenc. Grobnino sestavljajo stroški porabljene električne energije, komunalnih storitev (odvoza odpadkov, voda, kanalščina), stroški dela, vzdrževanja, zavarovanje, amortizacija, stroški vodenja evidenc. Tako s 01.01.2023 veljajo nove cene.

 

  • Višina letne grobarnine za posamezno vrsto groba in prostorov za pokope znaša:

Vrsta groba oz. prostora za pokop

Cena v EUR z DDV

Grobarnina za enojni grob in žarni grob

20,00

Grobarnina za dvojni grob

30,00

 

  • Cenik storitve pokopališke dejavnosti na pokopališču Sp. Polskava

Najem pokopaliških objektov

Cena v EUR z DDV

najem mrliške vežice/na dan

70,00

 

  • Cena oddaja grobnega mesta v najem:

 

Cena v EUR z DDV

Žarni grob

500,00

Enojni grob

200,00

Dvojni grob

200,00

 

Sprejme se

SKLEP:

Potrjene so na novo oblikovane cene grobnin in pokopaliških dejavnosti s pričetkom veljavnosti od 01.01.2023.

 –  Električna polnilna postaja je v okvari. Potrebna ustrezna dokumentacija za pregled in popravilo

Plan dela

–  Pregled plana proračuna za leto 2023 za KS Spodnja Polskava. Sprejet je

SKLEP:

Potrjen je predlog proračuna za leto 2023 za KS Spodnja Polskava.

– Obnova stavbe krajevne skupnosti se nadaljuje. Plan v tem letu je sanacija sanitarijev. Pred izvedbo del bo potrebno pridobiti predračune

–   Postavitev nove avtobusne postaje pri trgovini Mercator

– Izvedba postavitve mlajskega drevesa ob prazniku dela s PGD Spodnja Polskava in TD Kopriva Sp. Polskava in ostalimi društvi

–   Priprava na 23. Spodnjepolskavsko poletje: priprava programa v sodelovanju z vsemi društvi na sestanku

–   Ponovno izdati zloženko »Polskavski utrip«, v katerem bodo predstavljena vsa društva na območju KS Spodnja Polskava z namenom pridobitve novih članov k sodelovanju, razvoju in prepoznavnosti

K tč. 5 dnevnega reda

Razno

 –   Poslat opomine za neplačane obveznosti grobarnin

 

Seja je bila zaključena ob 19:00 uri.

       

Zapisala:                                                                                  Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                           Marko Teskač