Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 10.7.2013

 6. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2013 z dne 10.7.2013 s pričetkom ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava
 

Prisotni: Milan Mom, Drago Žagar,  Petra Sever, Miran Gajšt

Upravičeno odsotni: Monika Kirbiš Rojs, Igor Ritonja, Milan Skrbiš

Dnevni red:

    Pregled zapisnika zadnje seje in seje z društvi
    Tekoče zadeve
    Razno

1. Člani sveta KS Sp. Polskava  so pregledali zapisnik zadnje seje sveta KS z dne

10.6.2013.

Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

2. Člani sveta KS Sp. Polskava  so pregledali zapisnik seje z društvi sveta KS z dne

17.6.2013.  

3. Popravilo stavbe KS

Člani sveta KS so opravili ogled popravila sanitarij v stavbi KS, ter stanje stavbe in okolice na zadnji strani stavbe (Sp. Polskava 270). Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: Na zadnji strani stavbe KS Sp. Polskava (Sp. Polskava 270) se opravi najnujnejša sanacija do polovice stavbe, med drugim tudi zamenjava pokrovov na greznici in znižanja le teh.
   
   4. Rekonstrukcija ceste po izvedbi kanalizacije in širitev

   G. predsednik Milan Mom se je udeležil sestanka na Občini Slov. Bistrica, na katerem so bili prisotnii predstavniki Občine Slov. Bistrica: g. Ozimič in g. župan Ivan Žagar in predstavnik Komunale Slov. Bistrica g. Simon Unuk, v zvezi z ureditvijo cest  po poškodbah, nastalih  za potrebe primarne kanalizacije. Izvede se popravilo in dokončanje asfaltiranja ob križišču  pri »Ceder – Pufink«, ter namestitvijo robnikov. Izvede se tudi rekonstrukcija z asfaltiranjem ceste na Pokošah odsek »Iljevec Tone –odcep za Bavaria«, z razširitvijo cestišča.

  Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: Predlagana rekonstrukcija cest se izvede.  

   5. Asfaltiranje  »Verlak; Gajšt«

   Glede na sklep št. 4 iz seje sveta KS z dne 10.6.2013, sta bila posredovana dopisa s strani krajanov Boža Gajšt in Janka Verlak, v katerem navajata, da sta pripravljena sofinancirati izvedbo oz. izgradnjo dela asfalta, ki pelje mimo njunih hiš. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Po prejetju ponudb s strani pozvanih izvajalcev, se izbere najcenejša. Dela oz. izgradnja asfalta na dogovorjenih delih ceste se izvedejo.

  6. Črna pot

   S strani krajana je bilo podano opozorilo, da je »črna pot« v zelo slabem stanju. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4:  Opravi se ogled ceste »črna pot« s strani predsednika sveta KS Milana Mom, ter zadolženih članov za urejanje cest  Dragota Žagar in Mirana Gajšt. Po ogledu se določi nujnost in način obnove.

  7. Meritve cest na območju KS Sp. Polskava

   Pridobljena je ponudba podjetja GEOFOTO za meritve cest na območju KS Sp. Polskava. Člani sveta KS menijo, da je cena visoka, zaradi tega se izvedejo aktivnosti pridobivanja dodatnih ponudb drugih izvajalcev.   

 8. Prireditev »spodnjepolskavsko poletje«

·   Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5:  Vsako društvo, ki bo sodelovalo na prireditvi »spodnjepolskvsko poletje« v letu 2013, z določeno aktivnostjo,  bo prejelo dotacijo v višini 120.00 EUR. PGD Sp. Polskava, se zaradi nabave oz. izposojevalnine za klopi, katere uporabljajo vsa društva pri svojih aktivnostih, dodelijo dodatna sredstva v višini 120,00 EUR.

·    S strani animatorjev oratorija 2013  je bila posredovana prošnja za sponzoriranje dveh premičnih WC, ki bi bila nameščena na župnijskem dvorišču v času trajanja oratorija od 29.7. do 4.8.2013. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 6:  Za potrebe prireditve »spodnjepolskavsko poletje se naroči 8 komadov premičnih WC (2 na igrišču, 2 na župnijskem dvorišču, 4 za stavbo KS).

·      Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 7: Za potrebe prireditve »spodnjepolskavsko poletje« se nabavijo vse potrebne storitve kot v preteklih obdobjih: plakati, transprenti…

·    Predsednik sveta KS je člane seznanil, da so pridobljena vsa potrebna dovoljenja za prireditev »spodnjepolskavsko poletje 2013«

 Seja je bila  zaključena ob 22.30 uri.

Zapisala:                                                                    Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                                Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja