Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 18.5.2015

6. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2015,  z dne 18.5.2015,  pričetek ob 19.00 uri v prostorih

KS Sp. Polskava.

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, Boštjan Bračič,  Petra Sever, Dominika  Verlak.
Prisotni vabljeni gostje: PGD Sp. Polskava (Kampl Robi, Gajšt Miran, Furek Miran).

Dnevni red:

1. Dogovor o aktivnostih na prireditvi »spodnjepolskavsko poletje«
2. Vzdrževanje cest v krajevni skupnosti
3. Pregled zapisnika zadnje seje
4. Srečanje starejših krajanov
5. Poškodba fasade ob izgradnji kanalizacije –Voršič
6. Popravilo ograje na mostu Gmajna
7. Odtujitev kosilnice
8. Razno

Pri prvih dveh točkah dnevnega reda so bili prisotni člani društva PGD Sp. Polskava. Sejo je vodila podpredsednica Petra Sever.

1. Dogovor o aktivnostih na prireditvi »spodnjepolskavsko poletje«
Člani PGD Sp. Polskava so podali pobudo za predhodni dogovor in uskladitev (pred sklicanim sestankom z vsemi društvi) o aktivnostih, ki se bodo odvijale na prireditvi »spodnjepolskavsko poletje«. Okvirni dogovor glede programa je sledeči:

četrtek:

– dopoldan nogometni turnir za otroke

– popoldan otroški program z otroškim Fire combatom, predstavitvijo oratorija, peko

palačink. Rok Paj je podal pobudo, da bi v lastni režiji organiziral razstavo malih živali

– ena izmed aktualnih lokacij je gasilski dom. Podan je tudi predlog, da se ta dan

organizira zabava v hitrih večernih urah za nekoliko starejše otroke (12-16 let)

petek:

– kegljanje

– šahovski turnir

– koncert moškega pevskega zbora Obrtnik

– zabava na temo »Dalmatinski večer« s skupino Šufit

Potrebno je pridobiti ustrezno ozvočenje. Za pogostitev gostujočih zborov se priskrbijo

stojnice, ki se postavijo na določeno mesto proti lipi. Člani PGD bodo pomagali članom MPZ

postaviti klopi.

sobota:

– pričetek zjutraj – nogometni turnir

– dopoldan pohod

– popoldan kolesarski trim

– zvečer gledališka igra

Za potrebe nogometnega turnirja se priskrbi »šank jurček« ali stojnice

 nedelja:

– Fire combat

– kratek koncert Gasilske godbe na pihala pred Cerkvo na Sp.  Polskavi

– žegnanjska maša v cerkvi sv. Štefana na Sp. Polskavi

– gasilski manever

– velika vrtna veselica

Fire combat bo izveden na asfaltiranem delu igrišča.

Izpostavljena je problematika parkiranja avtomobilov obiskovalcev »dalmatinskega večera«

v petek in veselice v nedeljo. Nujno potrebno je poiskati dovolj zemljišč primernih za

parkirišča. Podanih je nekaj predlogov, katerih realnost realizacije je potrebno preveriti pri

lastnikih predlaganih parcel.

Za vsako prireditev je potrebno zagotoviti prvo pomoč. V petek in nedeljo je potrebno

zagotoviti dovolj varnostnikov, saj se pričakuje še več obiskovalcev kot preteklo leto.

Obvestilo o prireditvi SAZAS  in IPF  – dokumentacijo zagotovi PGD Sp. Polskava.

Pridobi se ponudba za namestitev ustreznega odra in ozvočenja.

Naroči se dovolj prenosnih WC in sicer 10 komadov (4 v bližini »bikovega brega«, 4 za

stavbo KS, 2 na dvorišču župnišča, ki se kasneje prestavita na igrišče).

Jutri, na seji sveta KS s predsedniki društev krajevne skupnosti se  opravijo dogovori o

dodatnih prireditvah, potrebah društev ter urah pričetka posameznih prireditev.

 

2.  Vzdrževanje cest v krajevni skupnosti
Ker je potrebno ceste v krajevni skupnosti redno vzdrževati je podan predlog, da vzdrževanje cest opravljajo člani PGD Sp. Polskava. Potreben material (gramoz, pesek…) priskrbi krajevna skupnost Sp. Polskava. Ker se s predlogom prisotni člani PGD strinjajo opravili so že določena dela vzdrževanja cest in sicer odstranitev vej, ki so visele na cesto (smer Sedmak – Drevova vas) so jih člani sveta KS  pozvali, da podajo ponudbo s fiksnimi cenami.

Po prejemu ponudbe se bodo člani sveta KS odločili ali bo vzdrževalna dela na cestah opravljalo PGD Sp. Polskava.

3. Pregled zapisnika zadnje seje

Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnik seje članov sveta KS Sp. Polskava z dne 16.4.2015. Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

4. Srečanje starejših krajanov

KO Rdečega križa je podal prošnjo za finančno in moralno pomoč ob prireditvi srečanja starejši krajanov krajevne skupnosti.
Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: Za srečanje starejših krajanov se nameni pomoč v vrednosti 250,00 EUR (naročilnica). Predstavnik sveta KS se bo udeležil srečanja.

5. Poškodba fasade ob izgradnji kanalizacije –Voršič

Krajan stanujoč Sp. Polskava 109 (g. Voršič)  je že v preteklem letu opozoril na poškodbe fasade in odstranitev obcestnega mejnika, vse je bilo povzročeno ob izgradnji primarne kanalizacije. Krajevna skupnost je o povzročenem takoj po prejemu dopisa obvestila naročnika izvedbe primerne kanalizacije – Občino Slov. Bistrica. O izvedenih dejavnostih na  dopis,  krajevna skupnost ni prejela povratnih  informacij.

6. Popravilo ograje na mostu Gmajna

Ograja mostu na gmajno (Sp. Polskava) je bil poškodovana s strani neznanega storilca. Ker poškodovana ograja predstavlja nevarnost za ljudi, se bo izvedlo popravilo (pridobljena
ponudba). Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: Izvede se popravilo ograje na mostu čez
potok na gmajno. Dela se morajo vršiti v času, ko je most najmanj obremenjen in sicer med 8.00 in 13.00 uro. V kolikor prehod oz. prevoz čez most ne bo mogoč ali bo v trenutku izvedbe predstavljal nevarnost, se naj v času izvedbe del uporablja drug izvoz iz gmajne.

7. Odtujitev kosilnice

27. aprila je bila odtujena kosilnica – traktor- last Krajevne skupnosti Spodnja Polskava, s katero je upravljalo Nogometno društvo Spodnja Polskava. S kosilnico se je kosilo igrišče, pokopališče in druge večje površine v krajevni skupnosti. Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Kosilnica je pomembno osnovno sredstvo za urejeno vas in ker je ceneje, da se nabavi nova kot, da dela izvaja zunanji izvajalec, se poišče najugodnejšo ponudbo za traktorsko kosilnico z možnostjo odloženega plačilo. Kosilnica se po pregledu ugodne ponudbe nabavi.

8. Razno

8.1. Ureditev ceste

Člani sveta KS bodo poiskali primernega izvajalca za izvedbo ureditve ceste v gozd »pri Ozmec«, ki je bila grobo poškodovana ob spravilu lesa v preteklem in tem letu.

8.2. Smeti

Člani sveta KS so bili seznanjeni z neprimerno odloženimi smetmi ob potoku pri »Muršak«.

8.3. Gramoziranje

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: Izvede se gramoziranje ceste »Jug« , en kamion.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala:                                                                                        Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                                                                                     Petra Sever

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja